П О С Л О В Н И К

 

О РАДУ СКУПШТИНЕ

БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

   БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Бања Лука, Краља Алфонса  XIII бр. 1. тел.. 051/211 -726; 051/218-139; факс -051/211-825; Ж.R.562-99-1003-07

www borackars.org  E-mail boracka@gmail.com

 

На основу члана 47. и 52. Статута Борачке организације Републике Српске (пречишћен текст)  број: И-01/I-04-287-О-10/16 од 22. јуна 2016. године, Скупштина  Борачке  организације  Републике  Српске  на 5 сједници одржаној дана  22. јуна 2017. године у Бијељини ,     д о н о с и :

 

ПОСЛОВНИК

О РАДУ СКУПШТИНЕ БОРАЧКЕ ОРГАНИ3АЦИЈЕ

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

 

I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Пословником  о  раду  Скупштине  Борачке  организације Републике Српске (у даљем тексту: Пословником) ближе се  ypeђyjе  питања:  рада и унутрашње организације Скупштине  Борачке  организације Републике Српске( у даљем тексту: Скупштине), начин остваривања права и дужности чланова Скупштине и њених радних тијела,  програмирање  и усклађивање рада Скупштине, јавност рада, однос у оквиру Скупштине, оснивање и рад радних тијела, сарадња са другим органима и организацијама, права и обавезе предсједника Скупштине, као и друга питања од значаја за рад Скупштине.

 

Члан 2.

Скупштина се организује и ради у складу са Статутом Борачке организације Републике Српске и овим Пословником.

Скупштину представља предсједник Скупштине.

 

Члан 3.

Сва она питања која нису уређена овим Пословником, а тичу се рада Скупштине, уређују се одлукама Скупштине.

 

Члан 4.

Скупштина ради у сједницама и колективно сноси одговорност за свој рад.

Чланови Скупштине лично су одговорни за свој рад, у складу са својим правима и дужностима, као и за рад Скупштине.

 

Члан 5.

Ради ефикаснијег остваривања својих задатака Скупштина доноси свој  Програм рада.

 

Члан 6.

Рад  Скупштине  је  јаван.

Јавност рада Скупштине о6езбјеђује се на начин утврђен овим Пословником.

 

Члан 7.

3а свој рад Скупштина користи печат и энак Борачке организације Републике Српске (у даљем тексту: БОРС).

 

II – ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА

СКУПШТИНЕ

 

Члан 8.

Члан  Скупштине је лице изабрано на Скупштини Градске – Општинске борачке организације и изабрани представници колективних чланица.

У остваривању својих задатака члан Скупштине:

 • Треба да заступа ставове скупштина ГБО/ ОБО;
 • Присуствује сједницама Скупштине и радним тијелима Скупштине у које је изабран;
 • У оквиру расправе о појединим питањима, представљајући  категорију грађана које заступа, залаже се эа рјешавање питања  у  интересу  породица погинулих и заробљених  бораца, ратних  војних инвалида и демобилисаних бораца;
 • Редовно се  информишe   о  начину  рјешавања  питања  од значаја и интереса за породице погинулих и заробљених бораца, ратнe војнe инвалидe и демобилисане  борце,  и  о  заузетим  ставовима обавјештава своју изборну базу;
 • Покреће иницијативе и даје приједлоге за унапређење рада БОРС;
 • На сједницама учествује и даје приједлоге о начину рјешавања одређених питања од интереса за породице погинулих и заро6љених бораца, ратне војне инвалиде и демобилисане борце и
 • Извршава појединачне и заједничке обавезе као и задатке које утврди Скупштина.

 

Члан 9.

Члан Скупштине, уколико је спријечен да присуствује заказаној сједници Скупштине,  дужан  је да о томе благовремено  обавијести предсједника Скупштине  и/или  Стручну службу Борачке организације Републике Српске.

 

III-НАДЛЕЖНОСТИ СКУПШТИНЕ

 

Члан 10.

Скупштина сагласно одредбама Статута Борачке организације Републике Српске:

 • Доноси Статут Борачке организације Републике Српске;
 • Доноси Пословник о раду Скупштине Борачке организације Републике Српске;
 • Доноси Програм рада Скупштине;
 • Усваја Извјештај о раду Борачке организације Републике Српске који се састоји од извјештаја о раду Скупштине, Предсједништва, Одбора породица погинулих и заробљених бораца, Одбора ратних војних инвалида и извјештаја о раду радних тијела и комисија;
 • Усваја финансијске извјештаје са извјештајем о резултатима рада Надзорног одбора Борачке организације Републике Српске;
 • Доноси Финансијски план;
 • Доноси одлуку о расписивању и провођењу избора у Борачкој организацији Републике Српске;
 • Верификује мандате члановима Скупштине БОРС;
 • Доноси одлуку о пријему у чланство ГБО/ОБО, као и колективног члана у складу са поднесеним захтјевом у писаној форми;
 • Доноси одлуку о искључењу ГБО/ОБО и колективног члана из Борачке организације РС;
 • Утврђује и усклађује програмске циљеве и задатке Борачке организације;
 • Анализира остваривање права породица погинулих и заробљених бораца; ратних војних инвалида и демобилисаних бораца;
 • Даје иницијативу и приједлоге органима и организацијама којима се обезбјеђује  досљедно остваривање програмских  циљева и задатака Борачке организације;
 • Обезбијеђује акциону повезаност, међусобну сарадњу и усклађеност рада борачких органиазција на свим нивоима организовања;
 • Иницира активности и заузима ставове у вези са унапређењем рада, потпуном одговорношћу и законитошћу у раду и ефикасним функционисањем правне државе;
 • Бира и разрјешава предсједника Скупштине Борачке организације;
 • Бира чланове Предсједништва Скупштине из састава Скупштине Борачке организације Републике Српске и разрјешава их дужности;
 • Бира чланове Одбора породица погинулих и заробљених бораца и Одбора ратних војних инвалида и разрјешава их дужности;
 • Бира чланове Надзорног одбора и разрјешава их дужности;
 • Обавља остале послове утврђене законом и овим Пословником;
 • Доноси остала акта битна за Борачку органзацију Републике Српске;
 • Доноси одлуку о провођењу ванредних избора у општинским/градским борачким организацијама на приједлог Предсједништва Скупштине БОРС-а ако се оцијени да су у тој организацији нарушене статутарне одредбе, угрожен интерес борачких категорија, поремећени односи у неким облицима организовања или постоји нерад.
 • Доноси одлуку о именовању комисије задужене за провођење изборне процедуре из претходне алинеје.

 

IV-ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН РАДА СКУПШТИНЕ

 

4.1.Организација Скупштине

 

а) Конституисање Скупштине

 

Члан 11.

Прву  констиryтивну  сједницу  Скупштине  Борачке организације Републике Српске, послије  проведених  избора  у Борачкој организацији Републике Српске, сазива  предсједник  Скупштине претходног сазива,  у року од 30 (тридесет) дана, а у складу са Одлуком о расписивању и провођењу избора у Борачкој организацији Републике Српске.

На Конститутивној сједници Скупштине прво се врши  избор  радног Предсједништва, Верификационе и Кандидационе комисије, записничара и овјеривача записника.

Радно Предсједништво се састоји од најмање пет чланова који  помажу у раду предсједнику Скупштине.

 

б) Рад Верификационе и Кандидационе комисије

 

Члан 12.

Верификациона комисија, која се састоји  од предсједника и два чланa, прегледа извјештај о проведеним изборима, изборну документацију и  обрасце које су достављени у Борачку организацију Републике Српске и утврђује њихову исправност.

Након прегледа извјештаја и документације  Предсједник Верификационе комисије подноси извјештај Скупштини  и предлаже верификацију мандата  чланова Скупштине.

 

Члан 13.

Верификацију  мандата  врши  Скупштина  Борачке организације Републике Српске након подношења извјештаја предсједника Верификационе комисије.

Изабрани чланови Скупштине стичу права и дужности члана Скупштине након извршене верификације мандата.

Верификацијом мандата новоизабраних чланова Скупштине престају права и дужности члановима  Скупштине  претходног  сазива.

Истог  дана  престају права и дужности и свим другим изабраним члановима органа и тијела Борачке организације Републике Српске претходног сазива.

 

Члан 14.

Кандидациона  комисија која се састоји  од предсједника и два члана, прегледа извјештај о предложеним кандидатима,  изборну документацију и  обрасце које су достављени у Борачку организацију Републике Српске.

Након прегледа  извјештаја и документације  Предсједник Кандидационе  комисије, подноси извјештај Скупштини у складу са утврђеним Дневним редом, којим чланове Скупштине упознаје са приједлозима и њиховом исправношћу за избор лица на дужности предсједника Скупштине БОРС и чланова органа и тијела Скупштине.

 

в) Избор предсједника Скупштине

Члан 15.

Кандидата за предсједника Скупштине Борачке организације Републике Српске предлажу Градске – Општинске борачке организације.

Приједлог за предсједника Скупштине треба да садржи име и презиме кандидата са краћом биографијом.

 

Члан 16.

Предсједник Скупштине Борачке организације Републике Српске  бира се јавним гласањем.

3а предсједника Скупштине изабран је онај кандидат који је добио већину гласова од укупног броја чланова Скупштине.

Ако ниједан од кандидата не добије потребну већину гласање се понавља.

У поновно гласање иду два кандидата са највећим бројем гласова.

Ако ни у другом кругу не буде изабран предсједник Скупштине, понавља се поступак избора.

 

Члан 17.

Предсједник Скупштине Борачке организације Републике Српске у оквиру права и дужности:

 • Сазива Скупштину Борачке организације и њом предсједава;
 • Стара се о организацији и раду органа Борачке организције;
 • Потписује акта Скупштине;
 • Стара се о организацији и јавности рада Борачке организације Републике Српске;
 • Стара се о остваривању сарадње са осталим органима и организацијама;
 • Заступа Борачку организацију Републике Српске;
 • Непосредно сарађује са државним органима и институцијама у Републици Српској ради дефинисања и остваривања права породица погинулих и заробљених бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца;
 • Обезбјеђује сарадњу са политичким странкама, друштвеним и другим организацијама и институцијама у Републици Српској, те са међународним борачким и другим сродним организацијама које доприносе остваривању програмских циљева и задатака Борачке организације Републике Српске;
 • Предлаже Скупштини разматрање одређених питања из дјелокруга њеног рада;
 • Предлаже сазивање сједнице Предсједништва у складу са Пословником о раду Скупштине;
 • Додјељује признања;
 • Именује чланове Савјета БОРС;
 • Врши и друге послове утврђене овим Статутом и Пословником о раду Скупштине.

 

Члан 18.

Предсједнику  Скупштине  функција престаје прије истека времена на које је иэабран оставком  или разрјешењем.

Ако предсједник Скупштине поднесе оставку, или ако се тражи разрјешење предсједника прије времена због тога што дужност није обављао у складу са Статугом и Кодексом етичких начела БОРС, Скупштина га разрјешава дужности на начин и по поступку за његов избор.

Приједлог эа пријевремено разрјешење првдсједника Скупштине може поднијети најмање 1/3 чланова Скупштине или 1/3 Градских / Општинских борачких организација.

Приједлог за пријевремено разријешење предсједника Скупштине подноси се у писаној форми и у истом морају нити наведени разлози због којих се тражи пријевремено разријешење.

У случају престанка функције предсједника Скупштине, прије истека времена на које је изабран, Скупштина БОРС  ће  на истој сједници донијети одлуку о покретању поступка за избор новог предсједника Скупштине, у складу са Статутом БОРС и овим Пословником.

 

Члан 19.

Скупштина има и два потпредсједника.

Потпредсједници  Скупштине  су предсједници Одбора породица погинулих и заробљених бораца и Одбора ратних војних инвалида.

 

Члан 20.

Потпредсједници Скупштине помажу предсједнику у његовом раду.

3а вријеме спријечености предсједника Скупштине, потпредсједници обављају послове из његовог дјелокруга, осим у околностима које су прописане чланом 48. став 1. алинеја 3,4, и 5. Статута БОРС.

 

г) Поступак пријевремног разрјешења

 

Члан 21.

Поступак пријевременог разрешења чланова Скупштине Борачке организације Републике Српске врши се на начин и по поступку утврђеном овим Пословником.

 

Члан 22.

Покретање поступка за пријевремено разрешење члана Скупштине Борачке организације Републике Српске врши се на основу эахтјева за пријевремено разрешење.

Ако захтjев подноси члан Скупшпине, Скупштина Oпштинске/Градске  борачке организације која је члана изабрала, сагласно Пословнику о раду Скупштине разријешићe тог члана и умјест њега изабрати новог члaна.

Ако захтјев за разрјешење подноси ОБО/ГБО или Скупштина БОРС-а, због тога што изабрани члан своју дужност не врши у складу са Статутом БОРС, Пословником о раду Скупштине или Кодексом, захтјев мора бити писмено образложен.

О пријевременом разрешењу одлучује Скупштина Општинске / Градске  борачке организације, с тим да одлука о разрешењу мора да садржи и име новог изабраног члана Скупштине.

У случају пријевременог разрешења Скупштина Борачке организације Репубпике Српске на првој сједници верификује мандат новоизабраног члана након подношења извјештаја предсједника Верификационе комисије.

Поступак пријевременог разрјешења чланова Скупштине Борачке организације врши се на начин и по поступку утврђеном Статутом Борачке организације и овим Пословником.

 

4.2.Сазивање  сједнице  Скупштине Борачке организације Републике Српске

 

Члан 23.

Скупштина ради у сједницама.

Сједнице Скупштине сазива предсједник Скупштине по сопственој иницијативи, а најмање једном годишње.

Предсједник Скупштине је обавезан сазвати сједницу  Скупштине   када то, својим образложеним захтјевом, тражи надполовична већина чланова Скупштине или једна трећина ГБО/ОБО.

Предсједник Скупштине је обавезан сазвати Скупштину и када то од њега, усаглашеним и образложеним захтјевом траже: Предсједништво, Одбор породица погинулих и заробљених бораца и Одбор ратних војних инвалида.

Уколико предсједник Скупштине из оправданих разлога не може или чињењем односно нечињењем избјегава сазивање Скупштине, а исто то чине потпредсједници (предсједници Одбора), Скупштину може сазвати и истом руководити лице из реда чланова Скупштине, предложено и опуномоћено од стране натполовичне већине од укупног броја чланова Скупштине, у року од највише 30 дана од подношења иницијативе.

Уколико се сједница одржава због гласања о повјерењу  предсједнику, члан  Скупштине предложен у складу са ставом 5 овог члана, руководи сједницом до избора новог предсједника.

Предлагач, који је захтијевао сазивање сједнице, доставља материјал о питању због којег тражи сазивање сједнице Скупштине.

 

Члан 24.

Позив за сједницу Скупштине доставља се члановима Скупштине најкасније десет (10) дана прије одржавања сједнице.

Изузетно, предсједник Скупштине може сазвати сједницу Скупштине у краћем року од десет (10) дана, а дневни ред за ову сједницу може предложити и на самој сједници.

Предсједник Скупштине на почетку сједнице саопштава разлоге заказивања сједнице у року краћем од десет (10) дана.

Члан 25.

Позив за сједницу Скупштине садржи нарочито: вријеме и мјесто одржавања сједнице, датум одржавања сједнице, приједлог дневног реда, обавјештење о томе који се материјал доставља уз позив.

 

 

 

4.3.Утврђивање дневног реда

 

Члан 26.

Предсједник  Скупштине  отвара  сједницу,  именује  радно  Предсједништво и утврђује да ли постоји кворум за рад.

 

Члан 27.

Дневни ред за сједницу предлаже предсједник Скупштине.

Сваки члан Скупштине има право да, уз усмено образложење, предложи измјене и допуне предложеног дневног реда.

 

Члан 28.

Након изнесених приједлога за измјену и допуну дневног реда, на почетку сједнице утврђује се дневни ред тако што се гласањем Скупштина изјашњава о изнесеним појединачним приједлозима.

Дневни ред за сједницу Скупштине усваја се надполовичном већином присутних чланова Скупштине.

Предсједник Скупштине објављује утврђени дневни ред сједнице Скупштине када се  Скупштина  изјаснила  о  приједлогу  дневног  реда  у цјелини.

 

Члан 29.

Послије усвајања дневног реда, прелази се на разматрање појединих питања према утврђеном редосљеду.

У току сједнице Скупштина може се измијенити редосљед појединих тачака дневног реда сједнице.

 

4.4. Учешће у раду сједнице

 

Члан 30.

У раду сједнице Скупштине учествују чланови Скупштине.

У раду сједнице Скупштине могу учествовати и лица без права гласа, која по пуномоћи приложеној у писаној форми, заступају члана Скупштине који из оправданих разлога не присуствује сједници Скупштине.

У раду сједнице Скупштине  могу учествовати без права одлучивања позвана лица као и представници средстава информисања.

 

4.5. Предсједавање сједницама Скупштине

 

Члан 31.

Сједницама предсједава предсједник Скупштине.

У одсуству или спријечености предсједника да предсједава Скупштини, сједницом предсједава један од потпредсједника кога Скупштина одреди или лице предложено и опуномоћено од стране надполовичне већине од укупног броја чланова Скупштине у случају дефинисаном чланом 48. став 4 Статута БОРС-а.

 

4.6. Ток сједнице

 

Члан 32.

Предсједавајући отвара сједницу пошто утврди да сједници присуствује надполовична већина од укупног броја чланова Скупштине.

Ако предсједавајући утврди да не постоји потребна већина, сједница Скупштине се одлаже  за период док се не стекну услови за одржавање сједнице, а најдуже у року од тридесет дана.

Члан 33.

Кад предсједавајући утврди да постоји потребна већина за пуноважан рад сједнице Скупштине, отвара сједницу и води расправу по утврђеном дневном реду.

 

             Члан 34.

Прије вођења расправе о утврђеном дневном реду усваја се извод из записника са претходне сједнице Скупштине.

Чланови Скупштине моry ставити примједбе на извод из записника са претходне сједнице и тражити да се у њему изврше одговарајуће измјене или допуне.

 О основаности примједби на извод из записника одлучује се на сједници Скупштине.

Предсједник Скупштине утврђује да је усвојен извод из записника на који нису стављене примједбе, односно извод из записника у коме су, према усвојеним примједбама, унесене одговарајуће измјене и допуне.

 

            Члан 35.

Послије усвајања извода из записника прелази се на расправу пoјединих питања према утврђеном дневном реду.

На сједници се  расправља посебно о сваком питању дневног реда, осим у оним случајевима када се нико не пријави за дискусију.

Расправу  закључује  предсједавајући  када  утврди  да нема више чланова Скупштине пријављених за дискусију.

 

Члан 36.

Дискусија о сваком питању у првом пријављивању износи до пет (5) минута по једном питању са дневног реда, затим три (3) минуте за реплику и један (1) минут за криви навод.

Дискусија координатора (регије) може да траје највише десет минута.

Ограничење времена дискусије не односи се на госте и извјестиоце о појединим материјалима који су предмет дневног реда.

 

Члан 37.

Предсједник Скупштине учесницима даје ријеч на сједници редосљедом пријављивања.

На сједници Скупштине нико не може говорити прије него што затражи и добије ријеч предсједника.

 

4.7. Одржавање реда на сједници

Члан 38.

Ред на сједници обезбјеђује предсједник Скупштине.

За повреде реда на сједници предсједник може члану Скупштине или другом лицу које учествује у раду Скупштине изрећи опомену или му одузети ријеч.

Опомена ће се изрећи члану Скупштине или другом учеснику у раду ако својим говором или понашањем наруши ред или одредбе овог Пословника.

Члану Скупштине или другом учеснику у расправи одузеће се ријеч ако својим говором или понашањем нарушава ред, а вeћ је једном био опоменут.

Члан Скупштине или други учесник у расправи може говорити само о питањима која су на дневном реду.

Ако се учесник у расправи удаљи од дневног реда, предсједник Скупштине  ћe га упозорити да је дужан да се придржава дневног реда.

Скупштина може, на приједлог предсједника или на тражење чланова Скупштине, одлучити да учесник у расправи о истом питању може говорити само једанпут, а може ограничити и трајање његовог излагања.

Нико не може прекидати говорника нити га опомињати, осим предсједника Скупштине, а у случајевима предвиђеним Пословником.

За вријеме говора члана Скупштине или другог учесника у расправи није дозвољено добацивање, ометање говорника на други начин, нити било какво друго понашање које угрожава слободу говора.

Чланови  Скупштине  су  дужни да поштују достојанство Скупштине и да се,  једни према другима, обраћају са уважавањем и поштовањем.

 

Члан 39.

Предсједник може изрећи мјеру да се из сале гдје се одржава сједница удаље сва она лица која су својим говором или понашањем нарушила ред, а претходно им је два пута изречена опомена или одузета ријеч.

 

Члан 40.

Aко предсједник оциiени да не може одржати ред на сједници, одлучиће о прекиду сједнице, као и о наставку рада када се за то стекну услови, а најдуже у року од тридесет дана.

 

4.8. Амандмани  на приједлог општих аката

 

Члан 41.

Амандман је документ (акт) састављен у писаној форми који се улаже на текст „Приједлога“ одређеног Општег акта који је Предлагач поднио Скупштини на разматрање и усвајање.

Амандманом  се предлажу одређене измјене и допуне текста Општег акта и у правилу се састоји од текста предложених измјена и допуна и образложења  истих.

 

Члан 42.

Амандман се доставља Стручној служби БОРС-а најкасније два дана прије одржавања сједнице Скупштине, а само изузетно уз образложење оправданости и хитности, што у сваком конкретном случају цијени Скупштина, може се поднијети на самој сједници Скупштине.

Ако се амандмани подносе на самој сједници Скупштине  морају се  у писаној форми предати радном  Предсједништву како би се направила пауза и омогућило Статутарној комисији Скупштине БОРС да прегледа приједлог- амандман и његово образложење, ради усаглашености са Статутом БОРС.

Статутарна  комисија Скупштине БОРС цијени усклађеност текста амандмана са осталим текстом Општег акта који је у форми ,,Приједлога,, достављен  Скупштини на усвајање, као и његову усклађеност са одредбама Статута БОРС.

 

Члан 43.

У случају негативне оцјене Статутарне комисије Скупштине БОРС, уложени амандман не може бити предмет расправе на сједници Скупштине нити се о истом Скупштина може изјашњавати гласањем.

Ако Статутарна комисија да позитивну оцјену на текст уложених амандмана о истим се изјашњава Предлагач Општег акта.

 

 

Члан 44.

У случају да,  Предлагач,  да  своју  сагласност на текст уложеног амандмана он аутоматски постаје саставни дио текста ,,Приједлога,, односног Општег акта те о истом није потребно да се посебно изјашњава Скупштина.

Ако Предлагач не да своју сагласност на текст уложеног амандмана онда је неопходно да се о истом Скупштина посебно изјасни.

 

Члан 45.

У случају да уложени амандамни добије потребну већину гласова чланова Скупштине, текст амандмана постаје саставни дио „Приједлога“ односног Општег акта.

Након завршене расправе и гласања о уложеним амандманима, чланови Скупштине се изјашњавају  о тексту ,,Приједлога,, односног Општег акта.

 

4.9. Одлучивање

Члан 46.

За доношење одлуке на сједници Скупштине потребно је присуство надполовичне  већине  чланова  Скупштине, а пуноважне су оне одлуке за које је гласала надполовична већина присутних чланова, осим  питања  о којима је Статутом или овим Пословником утврђена посебна (квалификована) већина.

 

Члан 47.

Гласање на сједницама је јавно, уколико Скупштина не одлучи да се о појединим питањима изiашњава тајним гласањем.

Гласање се врши дизањем руке.

Гласање дизањем руке врши се тако што се на позив предсједника чланови Скупштине изјашњааају о томе ко је за приједлог, затим ко је против приједлога и да ли се ко уздржао од гласања.

Прво се гласа о амандману а затим о цјелини приједлога.

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине утврђује резултате гласања и на основу резултата констатује да ли је приједлог о коме се гласало усвојен или одбијен.

Уколико Скупштина одлучи да се о појединим питањима изiашњава тајним гласањем доноси се одлука о провођењу поступка тајног гласања.

Скупштина образује посебну трочлану Комисију за тајно гласање која обавља  штампање и печаћење гласачких листића и води цијели поступак тајног гласања.

Тајно се гласа употребом гласачких листића који се штампају у броју присутних чланова Скупштине који  имају право гласа.

Гласачки листићи су исте величине, облика и боје, а овјерени су печатом БОРС.

За свако поновљено гласање, гласачки листићи штампају се у другој боји.

Уколико се гласа о кандидатима на гласачким листићима кандидати се наводе редослиједом утврђеним на листи кандидата. Испред имена сваког кандидата или листе ставља се редни број. Гласати се може за највише онолико кандидата колико се бира, и то између кандидата чија су имена наведена на гласачком листићу. Гласање се врши стављањем знака „Х“ у квадратић испред имена кандидата или листе за које  члан Скупштине БОРС гласа.

Уколико се гласа о приједлогу гласачки листић садржи приједлог о коме се одлучује и опредјељење: “за” и “против”. На дну гласачког листића, ријеч: “за” је на лијевој, а ријеч: “против” на десној страни. Члан Скупштине БОРС гласа тако што заокружује ријеч: “за” или ријеч: “против”.

Пошто је гласање завршено, Комисија за тајно гласање отвара гласачку кутију и броји гласове. Неуручени гласачки листићи ће се  пребројати и ставити у посебан коверат, који ће бити запечаћен.

Комисија за тајно гласање утврђује резултат гласања. Утврђивање резултата гласања обухвата податке о броју: уручених гласачких листића; употријебљених гласачких листића; неупотријебљених гласачких листића; неважећих гласачких листића; важећих гласачких листића; гласова: “за” и гласова: “против”, односно, ако се приликом избора или именовања гласа о више кандидата за исту функцију, гласова које су добили поједини кандидати.

Утврђивање резултата гласања обухвата и констатацију да је приједлог изгласан, или да није изгласан прописаном већином, односно када се о избору и именовању гласа о два или више кандидата за исту функцију, који кандидат је изабран, односно именован.

Комисија за тајно гласање  саставља записник који потписују сви чланови комисије и  подноси извјештај о тајном гласању Скупштини.

О извјештају Комисије за тајно гласање  се изјашњава Скупштина.

 

4.10. Записник

Члан 48.

О раду сједнице Скупштине води се  записник и врши се аудио снимање.

Аудио снимање и праћење се може искључити на тражење појединог члана за одређену тачку дневног реда и може се дозволити преслушавање дијела тонског записа на тражење појединог члана.

Записник садржи основне податке о раду на сједници а нарочито податке податке о изнесеним приједлозима и донесеним закључцима.

У записник се уносе и резултати гласања о појединим питањима.

Члан Скупштине који је на сједници издвојио своје мишљење може тражити да се битни дијелови његове изјаве унесу у записник.

О изради записника стара се руководиоц Стручне службе БОРС.

Записник потписује предсједник Скупштине, лица које обављају дужност записничара и овјеривачи записника.

На основу записника са сједнице Скупштине израђује се извод из записника који се усваја на првој наредној сједници Скупштине.

 

 

V-ПРОГРАМИРАЊЕ  И ПЛАНИРАЊE РАДА СКУПШТИНЕ

 

Члан 49.

Скупштина доноси  Програм  рада  за календарску годину.

Изузетно, Скупштина може донијети програм рада и за краћи временски период.

Програмом рада утврђују се послови и задаци Скупштине и њихов основни садржај, носиоци послова и задатака и рокови разматрања појединих питања.

 

VI-ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА СКУПШТИНЕ

 

Члан 50.

Рад сједница Скупштине је јаван.

Скупштина обезбјеђује јавност рада благовременим, потпуним и објективним информисањем јавности о свом раду.

Скупштина обезбјеђује под једнаким условима доступност информација свим средствима јавног информисања, изузев оних питања која представљају државну или службену тајну.

Члан 51.

Представници средстава информисања имају право да присуствују сједницама Скупштине и обавјештавају јавност о њеном раду.

 

Чпан 52.

У циљу пружања помоћи и cтварању повољнијих услова за рад, представницима  средстава  информисања  правовремено  се достављају  материјали за сједнице и обезбјеђују  други услови за праћење рада, организују разговори са представницима информативних  гласила, конференције за штампу итд.

 

Члан 53.

Ради потпунијег  и тачнијег обавјештавања јавности о раду Скупштине, могу се издавати службена саопштења, чији текст утврђује Скупштина на сједници или саопштење које издаје лице које овласти предсједник Скупштине.

 

VII -ОДНОС СКУПШТИНЕ И ПРЕДСЈЕДНИШТВА СКУПШТИНЕ БОРАЧКЕ ОРГАНИ3АЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Члан 54.

Предсједништво  Скупштине Борачке организације Републике Српске за свој рад одговара Скупштини  као извршно – оперативни  орган Скупштине, а  своја права, дужности и обавезе остварује на начин утврђен Статутом БОРС, Пословником о раду Предсједништва и овим Пословником.

Члан 55.

Предсједништво  информише Скупштину о провођењу утврђених програмских циљева и задатака, опредјељења, ставова и одлука Борачке организације Републике Српске  подносећи јој извјештај о свом раду.

На тражење предсједника Скупштине и чланова Скупштине Предсједништво је дужно да одговори на питања која су му упућена у вези са радом Предсједништва.

 

 

VIII -ОДНОС ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ И ПРЕДСЈЕДНИШТВА СКУПШТИНЕ БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Члан 56.

Предсједник  Скупштине  учествује у раду Предсједништва  на начин утврђен Статутом  БОРС,  Пословником о раду Предсједништва и овим Пословником.

 

IХ-ОСНИВАЊE И РАД РАДНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ

 

Члан 57.

За припрему, проучавање и разматрање одређених питања из рада Скупштине образују се стална радна тијела:

 1. Комисија за његовање слободарских традиција српског народа, историју и документацију.
 2. Статутарна комисија,
 3. Комисија за жалбе,
 4. Комисија за информисање,
 5. Комисија за међународну сарадњу и
 6. Суд части.

 

Члан 58.

Стална радна  тијела  бира Скупштина на својој  Конститутивној сједници.

Већина чланова сталних радних тијела бира се из реда чланова Скупштине.

Стална радна тијела раде у сједницама.

 

 1. Комисија за његовање слободарских традиција традиција српског народа, историју  и документацију

 

Члан 59.

Комисија има пет чланова.

Комисија из свог састава бира предсједника и замјеника предсједника на својој Конститутивној сједници.

 

Члан 60.

Комисија за његовање слободарских традиција српског народа, историју и документацију :

 • прикупља податке за издавање публикација везаних эа борбу српског народа и очување његових традиција на овим просторима,
 • организује изложбе, дебате и округле столове везане за праведну борбу српског народа,
 • предуэима радње на обиљежавању догађаја и личности из историје српског народа,
 • врши и друге послове које јој Скупштина стави у надлежност.

 

 1. Статутарна комисија

 

Члан 61.

Комисија има пет чланова.

Комисија из свог састава бира предсједника и замјеника предсједника на својој Конститутивној сједници.

 

 

Члан 62.

Статутарна комисија:

 • на захтјев органа даје тумачење Статута Борачке Организације Републике Српске,
 • врши друга питања која јој повјери Скупштина Борачке организације Републике Српске.

 

 1. Комисија за жалбе

Члан 63.

Комисија има пет чланова.

Комисија из свог састава бира предсједника и замјеника предсједника на својој Конститутивној сједници.

 

Члан 64.

Комисија  за  жалбе:

 • разматра и обрађује жалбе, представке и приједлоге упућене органима Борачке организације Републике Српске у вези са радом органа и појединаца,
 • упућује приједлоге државним органима и организацијама на отклањању уочених неправилности у раду, а односе се на борачке категорије грађана,
 • врши и друге послове које јој Скупштина повјери.

 

 1. Комисија за информисање

Члан 65.

Комисија има пет чланова.

Комисија из свог састава бира предсједника и замјеника предсједника на својој Конститутивној сједници.

 

Члан 66.

Комисија за информисање:

 • брине се о јавности рада органа Борачке организације Републике Српске и предлаже мјере на побољшању рада,
 • организује и предлаже сазивање конференција за штампу у вези са радом и функционисањем Борачке организације Републике Српске,
 • оглашава се поводом непринципијелне кампање против Борачке организације Републике Српске, њених органа и појединаца,
 • capaђује  на прикупљању материјала и објављивању листа „Српски борац”,
 • врши и друге послове које јој  Скупштина стави у надлежност.

 

 1. Комисија за меhународну сарадњу

 

Члан 67.

Комисија има пет чланова.

Комисија из свог састава бира предсједника и замјеника предсједника на својој Конститутивној сједници.

 

Члан 68.

Комисију за међународну сарадњу:

 • разматра и анализира положај борачке организације у међународним асоцијацијама бораца,
 • предлаже мјере и начине успостављања нових облика сарадње и унапређење постојећих,
 • врши припреме и израде платформи у циљу посјета домађих и страних делегација,
 • врши и друге послове које јој органи Борачке организације Републике Српске ставе у надлежност.

 

 1. Суд части

Члан 69.

Суд части Скупштине БОРС, као другостепени суд на нивоу БОРС, бира Скупштина БОРС и састоји се од најмање три члана у складу са Статутом БОРС и овим  Пословником.

Правилник о раду и поступку пред Судом части доноси Скупштина БОРС и утврђује се организација, састав, надлежност, начин рада, ток поступка пред Судом части првог и Судом части другог степена и мјере које се изричу члановима Борачке организације због повреда обавеза и дужности или злоупотребе права и овлашћења утврђених Општим и појединачним актима Борачке организације Републике Српске.

 

Члан 70.

Одредбе овог Пословника о сазивању, начину рада, реду на сједницама, одлучивању и другим питањима за рад Скупштине, аналогно се примјењују и у раду сталних и повремених радних тијела, уколико стална и повремена радна тијела не донесу Пословнике о свом раду, којим би се ближе уредила питања дјелокруга рада, надлежности и друга питања од значаја за њихов рад.

Стална и повремена радна тијела уколико доносе  Пословнике о свом раду обавезни су да их ускладе са Статутом Борачке организације Републике Српске и овим Пословником.

 

Члан 71.

За разматрање одређених питања из своје надлежности Скупштина може образовати и друга повремена радна тијела.

Одлуком о образовању повремених радних тијела утврђује се састав и надлежност тих тијела.

 

ХI – СТРУЧНА СЛУЖБА

 

 1. Стручна служба

 

Члан 72.

Стручне и административне послове за потребе Скупштине,  њених органа  и радних тијела врши Стручна служба Борачке организације Републике Српске у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Борачкој организацији Републике Српске.

 

2.Употреба језика и писма

 

Члан 73.

Рад  Скупштине  и  израда свих материјала врши се на српском језику и пишу ћириличним писмом.

 

ХII-ОГРАНИЧЕЊЕ ИЗБОРА

 

Члан 74.

Изабрани чланови на руководеће функције, уколико припадају некој политичкој партији и обављају одговорну функцију у тој партији, дужни су да све активности у тој партији замрэну, односно док обављају функцију у Борачкој организацији, не могу иступати као представници својих партија.

 

ХIII-ПРЕЛАЗНЕ И 3АВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 75.

Измјене и допуне Пословника врше се на начин предвиђен за његово доношење.

 

Члан 76.

Одлуке, закључци и ставови усвојени на Скупштини су обавезујући за органе и чланство Борачке организације.

 

Члан 77.

Даном ступања на снаry овог Пословника престаје да важи Пословник о раду Скупштине Борачке организације Републике Српске (пречишћен текст) број: 01-020-39-1/01 од 18.04.2003. године и Одлука о измјенама и допунама Пословника о раду скупштине Борачке организације Републике Српске бр. И-01/I-04-587-О-2/14 од 25.12. 2014. године.

 

Члан 78.

Овај Пословник ступа на снагу oсмог дана од дана његовог објављивања на огласној табли и интернет страници БОРС-е.

 

 

Број: И-01/I-04-245-П-2/17

Датум: 22.06.2017.године

 

                                                                                      БОРАЧКА  ОРГАНИЗАЦИЈА

                                                                                           РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Миломир Савчић