На основу члана 16. и 31. Закона о удружењима и фондацијама РС (Сл. гласник РС бр. 52/01 и 42/05), члана 35. и 36. Статута Борачке организације Републике Српске, Скупштина Градске борачке организације Требиња на сједници  одржаној дана 27.06.2019. г. донијела је

 

С Т А Т У Т

Градске борачке организације Требиње

 

 

И. ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ

члан 1.

Статутом Градске борачке организације Требиње (у даљем тексту Борачка организација) уређују се питања: назива и сједишта Борачке организације, правни положај и заступање, вријеме на које се оснива организација, права, обавезе и овлаштења Борачке организације, програмски циљеви и задаци, чланство, питање организације органа и њихов правни положај, права и обавезе, организација Стручне службе, оснивање профитних организација, престанак рада, финансирање и остала питања од интереса за рад Борачке организације.

 

Члан 2.

Градска борачка организација Требиње основана је 1992 године под називом Удружење бораца Требињске бригаде, и као таква регистрована 1993 године код Основног суда у Бања Луци, а 1997. године одлуком Скупштине број 315/97 промјенила је назив у Општинску борачку организацију Требиње и под тим именом регистрована код Основног суда у Бања Луци под бројем 31/97 од 18.07.1997. године, а под називом Борачка организација Републике Српске – Градска борачка организација Требиње је регистрована 10.03.2015. године код Основног суда у Требињу.

 

Члан 3.

Борачка организација је јединствена друштвена организација бораца, ратних војних инавлида и породица погинулих и заробљених бораца Одбрамено-ослободилачких ратова српског народа.

Борачка организација је нестраначка организација чије се организовање, програмски циљеви и ђеловање заснива на демократским принципима и у складу са Уставом  и Законима Републике Српске.

Борачка организација је самостална организација која има своју имовину, изграђену организациону структуру, дефинисане унутрашње односе, своја статусна обиљежја и начин свога ђеловања.

 

Члан 4.

Борачка организација је организација од јавног интреса.

Борачка организација се оснива на неодређено вријеме.

 

Члан 5.

Борачка организација у складу са Законом може да врши јавна овлађћења.

 

 

 

ИИ. НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ

Члан 6.

Борачка ораганизација ђелује под називом: “Борачка организација Републике Српске – Градска борачка организација Требиње”.

Скраћени назив је БОРС – ГБО Требиње.

Сједиште Борачке организације је у Требињу, улица Преображенска бр. 1.

ИИИ. ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ, ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

 

Члан 7.

Борачка организација има својство правног лица, с правима и обавезама утврђеним Законом и овим Статутом.

 

Члан 8.

Борачку организацију заступа и представља предсједник Скупштине Борачке организације, који је истовремено и предсједник Борачке организације.

Борачку организацију може да заступа и друго лице на основу датог овлашћења, од стране предсједника Скупштине, а у складу са овим Статутом.

У случају привремене спријечености да заступа Борачку организацију, предсједник Скупштине може да овласти предсједника Предсједништва или једног од потпредсједника Скупштине да заступа исту.

Ако је предсјденик Скупштине спријечен да заступа Борачку организацију, а из објективних  разлога није у могућности да овлаштење за заступање исте пренесе на једно од лица из става два овог члана, Борачку организацију заступа предсједник Предсједништва.

У случају дефинисаним ставом три овог члана предсједник Предсједништва заступа Борачку организацију до престанка разлога који су проузроковали спријеченост предсједника Скупштине или до избора новог предсјеника Скупштине.

 

Члан 9.

Борачка организација има свој   печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика пречника 35 мм, са ћириличним писмом са полукружним исписаним текстом: Република Српска – Борачка организација Републике Српске, Градска борачка организација Требиње, а у средини печата је угравиран знак борачке организације.

штамбиљ је правоугаоног облика, димензија 60х30мм, са водоравно у редовима исписаним текстом: Република Српска, Борачка организација Републике Српске, Градска борачка организација Требиње,

Број:__________

Датум:________

 

Члан 10.

Начин руковања, чувања и уништење печата и штамбиља уређује се одлуком коју доноси Предсједништво Скупштине Борачке организације а у складу са Законом о печатима и штамбиљима.

Члан 11.

Борачка организација има свој знак који је идентичан знаку Борачке организације Републике Српске и представља сложену графичку слику крста са сунцем које излази и заставом Републике Српске у оштрој перспективи у три плохе и два прелома, са уписаним текстом 1990.

Члан 12.

Борачка организација има свој жиро-рачун путем којег води своје материјално-финансијско пословање а може имати и девизни рачун.

Борачка организација своја средства користи за остваривање програмских циљева и задатака и располаже са истим у складу са Законом и овим Статутом.

 

ИВ. ПРОГРАМСKИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

 

Члан 13.

Програмски циљеви и задаци Борачке организације су:

– заштита права и интереса породица погинулих и заробљених бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца,

– унапређењње материјалног положаја и социјалне сигурности породица погинулих и заробљених бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца,

– остваривање сарадње са локалним органима управе, установама и предузећима ради унапређења материјалног положаја и социјалне сигурности борачких категорија,

– иницирање на доношењу одговарајућих правних рјешења и ефикасно остваривање права којима ће се осигурати адекватна заштите и достојанство борачких категорија.

– пружање непосредне помоћи породицама погинулих и заробљених бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца, обезбјеђујући им благовремено потпуне информације, стручна упуства за потпуније и ефикасније остваривање њихових права,

– допринос на афирмацији принципа утврђених Општим оквирним споразумом за успостављање мира у БиХ, очување правног и фактичког положаја РС.

– развијање свих демократских односа и стварање услова за просперитетнију  будућност РС и њених грађана,

– очување мира,

– очување лика српског борца и ослободилачких традиција српског народа,

– афирмацију БО  као легитимног представника борачких категорија,

– континуирана сарадња са институцијама РС,

– и друге активности усмјерене на оствраивање циљева БО.

 

В. Ч Л А Н С Т В О

Члан 14.

Члансто у Борачкој организацији је добровољно, а чланом Борачке организације постаје се стицањем својства појединачног или колективног члана.

Члан Борачке организације не може бити истовремено члан неке друге организације или удружења које окупља демобилисане борце, ратне војне инвалиде и породица погинулих бораца, и које се баве истим питањима као Борачка организација, изузев чланова организација и удружења који су колективни чланови Борачке организације.

 

Члан 15.

Појединачно чланство Борачке организације стиче се потписивањем приступнице од стране лица  са утврђеним статусом породице погинулог и заробљеног борца, ратног војног инвалида и демобилисаног  бораца, одбрамбено-ослободилачких ратова српског народа.

Чланство у Борачкој организацији доказује се чланском књижицом.

 

Члан 16.

Kолективни чланови јединствене Борачке организације могу бити организације и удружења која окупљају демобилисане борце, ратне војне инвалиде и породице погинулих и заробљених бораца, која су регистрована на Републичком нивоу и имају организационе дијелове у свим општинама и градовима Републике Српске, под условом да прихвате Статут, програмске циљеве и задатке Борачке организације.

Организације и удружења из става један овог члана која не испуњавају услове у погледу нивоа регистровања и организационе структуре, могу бити колективни чланови Борачке организације ако прихвате Статут, програмске циљеве и задатке Борачке организације.

 

Члан 17.

Права члана Борачке организације су:

–             да активно учествује у раду Борачке организације дајући приједлоге, мишљења и сугестије као појединичан члан непосредно или посредно путем својих представника у органима Борачке организације,

–             да бира и да буде биран у органе Борачке организације,

–             да буде информисан о раду Борачке организације,

–             да остварује сва права утврђена законом, као појединац или преко Борачке организације,

–             да добровољно иступи из Борачке организације,

–             да остварује сва друга права утврђена овим Статутом и позитивним прописима.

 

Члан 18.

Члану Борачке организације може престати чланство у Борачкој организацији:

–             иступање из Борачке организације добровољно и

–             искључењем и

–             смрћу.

 

Члан 19.

Иступање из чланства Борачке организације добровољно врши се на бази поднесеног писменог захтјева.

 

Члан 20.

Искључење члана из Борачке организације врши се када он ђелује супротно ставовима Борачке организације утврђеним на бази програмских циљева и задатака или кад не извршава своје обавезе а на основу проведеног поступка.

Приједлог за искључење члана Борачке организације из њеног чланства доноси Суд части по проведеном поступку у коме је потребно омогуђити учешће члана против кога се води поступак, а одлуку о искључењу доноси Скупштина.

Поступак се води на нивоу Борачке организације, а другостепени органи у жалбеном поступку су Суд части БОРС и Скупштина БОРС.

 

Члан 21.

Обавезе члана су:

–             да ђелује и ради у складу са Статутом и програмским активностима Борачке организације,

–             да чува свој углед и углед Борачке организације,

–             да плаћа чланарину,

–             да савјесно и одговорно извршава повјерене послове и задатке у вези са активностима Борачке организације.

 

Члан 22.

Борачка организација води регистар својих чланова.

Правилником о вођењу регистра уређују се питања вођења регистра чланства, образац и начин издавања чланске књижице.

Правилник из става 2. овог члана доноси Предсједништво.

 

ВИ. ОРГАНИЗОВАЊЕ БОРАЧKЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

Члан 23.

Организовање чланства Борачке организације заснива се на територијалном принципу.

Чланови Борачке организације на подручју једне или више мјесних заједница организују се у мјесну борачку организацију.

Скупштина Борачке организације својом одлуком утврђује број, назив и подручја ђеловања мјесних борачких организација.

У предузећима или установама у којима је запослен већи број чланова Борачке организације може се организовати и борачка организација у тим субјектима са правима и обавезама утврћеном овим Статутом.

Одлуку о потреби, условима и начину организовања Борачке организације сагласно претходном ставу доноси Скупштина Борачке организације.

 

Члан 24.

Одлуком Мјесне борачке организације, организације у предузећу или установи, ближе се уређују питања организовања, надлежности и одлучивања у Мјесној борачкој организацији.

Статутом Борачке организације ближе се уређују питања, надлежности, одлучивања и односи Борачке организације према Мјесним борачким организацијама.

 

Члан 25.

Права, обавеза и надлежности, начин рада и одговорност чланова у органима Борачке организације на свим нивоима организовања ближе се регулише  Пословником о раду тих органа.

 

Члан 26.

Дужина мандата у органима Борачке организације на  свим нивоима организовања, траје четири године.

Дужност Предсједника Скупштине, Предсједника Предсједништва и Предсједника одбора не може се обављати у периоду дужем од два мандата узастопно на истој дужности.

Мандати на републичком нивоу организовања не могу трајати дуже од два узастопна мандата.

 

Члан 27.

Чланови Борачке организације изабрани у органе Борачке организације могу поднијети оставку на изабрану дужност и прије истека времена на које су изабрани.

Опозив представика у органима Борачке организације врши се на начин и по поступку као и за његов избор.

У случају подношења оставке или опозива, бира се други представник, на начин и по поступку утвђеним овим Статутом и пословником о раду тих органа.

Орган Борачке организације чији је члан опозван, умро или је поднио оставку може до избора новог члана, на његову дужност привремено именовати другог представника, али не више од 1/3 укупног броја чланова органа, а до првог редовног засједања органа који ће изборе провести у редовном поступку.

 

Члан 28.

Избори у Борачкој организацији на свим нивоима организовања врше се једном у четири (4) године.

Поступак и начин провођења избора уређује се посебном одлуком Скупштине Борачке организације.

Ванредни избори у Борачкој организацији проводе се у складу са одлуком Скупштине одређеног нивоа о провођењу ванредних избора.

 

Члан 29.

За пуноважно одлучивање у органима Борачке организације  потребно је присуство надполовичне већине чланова органа, а пуноважне су оне одлуке за које је гласала надполовична већина присутних чланова, ако за поједина питања није прописана квалификована већина.

 

ВИИ. ОРГАНИ БОРАЧKЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

Члан 30.

Органи Борачке организације су:

 

 1. Скупштина Борачке организације,
 2. Предсједништво Борачке организације,
 3. Одбор породица погинулих и заробљених бораца,
 4. Одбор ратних војних инвалида,
 5. Надзорни одбор,

 

Органи Мјесне борачке организације су:

 

 1. Скупштина Мјесне борачке организације, односно организације у предузећима и установама,
 2. Предсједништво Мјесне борачке организације.

 

Члан 31.

Скупштина је  највиши орган одлучивања у Борачкој организацији.

Предсједништво је извршно-оперативни орган.

Одбор породица погинулих бораца и Одбор РВИ-а су стручно-консултативни органи и представљају специфичне интересне групе за које су образовани.

Надзорни одбор је орган који надзире рад БО Требиње.

 

Члан 32.

Скупштину мјесне борачке организације чине сви чланови мјесне борачке организације са подручја мјесне заједнице, односно сви чланови борачке организације у предузећима или установама.

Изузетно од одредби члана 29. Статута, уколико статутарном одлуком , одлуком о оснивању или одлуком о провођењу избора није одређен кворум за одржавање Скупштине мјесне борачке организације потребно је присуство најмања 1/2 (једне половине) од укупног броја чланова у тој мјесној борачкој организацији.

Ако се на позива за сједницу Скупштине не одазове надполовична већина чланова исте, сједница се одлаже, а у року од седам дана, предсједник Скупштине може сазвати нову сједницу Скупштине са истим дневним редом.

Поновљена сједница Скупштине може пуноважно радити и доносити пуноважне одлуке ако је истој присутно најмање 1/4 од укупног броја чланова Скупштине.

Мјесне борачке организације и организације у предузаћима или установама чији је број чланова већи од 100, може извршити избор Скупштине на представничком принципу.

Позив за одржавање Скупштине мјесне борачке организације мора бити јаван и доступан сваком члану борачке организације, и то на начин:

– појединачним позивина у случајевима када је то могуће,

– оглашавањем путем локалне радио или тв станице

– оглашавањем на интернет страници

– оглашавањем пут плаката на мјестима предвиђеним за то

Позивање мора бити заступљено најмање на два начина, а најкасније седам дана прије одржавања Скупштине.

 

Члан 33.

Из реда чланова мјесне борачке организације, односно организације у предузећима или установама Скупштина бира предсједника и предсједништво као свој извршно-оперативни орган.

Број чланова предсједништва мјесне борачке организације, односно предсједништво борачке организације у предузећима или установама утврђује се одлуком Скупштине мјесне борачке организације.

Мјесна борачка организација може одлуком прописати да мјесна борачка организација може бирати и Одбор породица погинулих и заробљених бораца и Одбор ратних војних инвалида.

Права, обавезе, начин рада, сазивање сједница и друга питања из надлежности мјесне борачке организације, односно организације у предузећима или установама регулисаће се Пословником о раду Скупштине Борачке организације.

 

Члан 34.

Скупштина мјесне борачке организације, односно Скупштина у предузећу или установи, расправља и заузима ставове о свим питањима од значаја за своје чланоство и о заузетим ставовима, мишљењима и предлозима путем својих представника обавјештава Борачку организацију, која је дужна да без одлагања узме у разматрање и рјешавање достављена питања, као и да обезбједи повратну информацију.

 

 1. СKУПШТИНА БОРАЧKЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

Члан 35.

Скупштина Борачке организације је највиши орган Борачке организације.

Скупштину Борачке организције чине представници изабрани у мјесним борачким организацијама, односно у предузећима и установама, а одлуку о броју представника доноси Скупштина Борачке организције и мора да одражава равномјерну територијалну заступљеност и структуру чланства организације.

Kолективни чланови Борачке организације своје представнике у Скупштину Борачке организације бирају тако, да свака организација у својству колективног члана бира по једног члана Скупштине.

 

Члан 36.

Скупштина Борачке организације:

 • доноси Статут Борачке организације,
 • доноси одлуку о расписивању избора,
 • доноси Пословник о свом раду,
 • доноси Програм свог рада,
 • усваја извјештај о раду,
 • доноси финансијски план,
 • доноси одлуку о провођењу избора у мјесним борачким организацијама,
 • одлучује о пријему у чланство колективног члана,
 • бира предсједника Скупштине Борачке организације,
 • бира Предсједништво Скупштине Борачке организације,
 • бира Одбор породица погинулих и заробљених бораца и Одбор ратних војних инвалида,
 • бира Надзорни одбор,
 • бира представнике у Скупштину Борачке организације РС,
 • бира секретара Скупштине Борачке организације,
 • анализира остваривање права породица погинулих и заробљених бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца,
 • даје иницијативу и приједлоге органима и организацијама којима се обезбјеђује досљедно остваривање програмских циљева и задатака Борачке организације,
 • обезбјеђује акциозну повезаност, међусобну сарадњу и усклађеност рада мјесних борачких организација,
 • иницира активности и заузима ставове у вези са унапређењем рада, потпуном одговорношћу и законитошћу у раду и ефикасним функционисањем правне државе,
 • доноси остала акта битна за БО,
 • проводи одлуку Скупштине Борачке организације о провођењу ванредних избора у Борачкј организацији у случајевима када су угрожени интереси чланства борачке организације, поремећени међусобни односи или постоји нерад,
 • доноси одлуку о именовању комисије задужене за провођење изборне процедуре из претходне алинеје,
 • врши и остале послове утврђене овим Статутом,

Члан 37.

Предсједник Борачке организације у оквиру права и дужности:

 • сазива Скупштину Борачке организације и њој предсједава,
 • предсједник Скупштине је обавезан сазвати Скупштину када то од њега захтјевају Предсједништво, Одбор породица погинулих и заробљених бораца и Одбор ратних војних инвлида,
 • уколико предсједник Скупштине из оправданих разлога не може или чињењем односно нечињењем избјегава сазивање Скупштине, а исто то чине потпредсједници (предсједници Одбора), Скупштину може сазвати и истом руководити лице из реда чланова предложено и опуномоћено од стране натполовичне величине од укупног броја, а у року од највише 30 дана од подношења иницијативе,
 • уколико се сједница одржава због гласања о повјерењу предсједнику, члан предложен у складу са ставом 2. овог члана, руководи сједницом до избора новог предсједника,
 • поступак прописан претходним ставовима овог члана примјењује се у ситуацији сазивања Скупштине до верификације мандата новоизабраног сазива Скупштине за четверогодишњи или ванредни мандат,
 • стара се о организацији и раду органа Борачке организације,
 • потписује акта Скупштине,
 • стара се о организацији и јавност рада Борачке организације,
 • стара се о остваривању сарадње са осталим органима и организацијама,
 • заступа Борачку организацију,
 • непосредно сарађује са државним органима и институцијама ради дефинисања и остваривања права породица погинулих и заробљених бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца,
 • обезбјеђује сарадњу са политчким странкама, друштвеним и другим организацијама и институцијама,
 • предлаже Скупштини разматрање одређених питања из ђелокруга њеног рада,
 • предлаже сазивање сједница Предсједништва у складу са Пословником о раду Скупштине,
 • подноси извјештај о раду,
 • врши и друге послове утврђене овим Статутом у Пословником о раду Скупштине.

 

2.1 ПРЕДСЈЕДНИШТВО СKУПШТИНЕ БОРАЧKЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

Члан 38.

Предсједништво је извршно-оперативни орган Борачке организације.

Предсједништво има 15 чланова.

Предсједник Скупштине борачке организације не може бити члан Предсједништва.

 

Члан 39.

У извршавању својих задатака Предсједништво Скупштине:

 • врши све радње везане за остваривање програмских циљева и задатака које утврди Скупштина,
 • доноси оперативни план свога рада,
 • утврђује приједлог Финансијског плана,
 • доноси Пословник о свом раду,
 • припрема сједнице Предсједништва,
 • бира предсједника Предсједништва,
 • доноси одлуку о оснивању Стручне службе Борачке организације,
 • иницира и активно учествује у дефинисању и оставривању права породица погинулих и заробљених бораца, ратних војних инвалида демобилисаних бораца,
 • непосредно сарађује са државним органима и институцијама у општини ради дефинисања и остваривања права породица погинулих и заробљених бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца,
 • предузима конкретне активности у рјешавању појединачних захтјева од интереса за чланове Борачке организације,
 • кооридинира и усмјерава рад мјесних борачких организација и пружа им стручну помоћ у раду и ђеловању,
 • усваја Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Стручне службе,
 • обезбјеђује услове за рад Стручне службе Борачке организације,
 • обезбјеђује услове за стварање базе података свих чланова Борачке организације,
 • даје приједлоге и мишљење надлежним органима када они рјешавају питања из ђелокруга остваривања права породица погинулих и заробљених бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца, а нарочито у погледу утврђивања дужине учећша и условима ангажовања као борца, праћење приоритета запошљавања, стамбеног збрињавања, изградње надгробних споменика и рефундације средстава раније изграђених споменика,
 • подноси извјештај о свом раду Скупштини између два засједања,
 • обавља и остале послове утврђене Статутом Борачке организације,
 • предлаже Скупштини доношење одлуке о провођењу ванредних избора у вези са чланом 36. став 1. алинеја 21. и 22. Статута.

 

Члан 40.

Предсједник Предсједништва Скупштине Борачке организације у оквиру права и дужности:

 • сазива сједнице Предсједништва и њима предсједава,
 • извршава одлуке и ставове Скупштине и Предсједништва,
 • проводи политику коју утврди Скупштина и Предсједништво,
 • афирмише и заступа ставове и интересе борачких категорија грађана,
 • врши и друге послове који му буду стављени у надлежност.

 

Члан 41.

Пословником о раду Скупштине Борачке организације ближе се уређује питања: рада и унутрашња организација Скупштине, начин остваривања права и дужности чланова Скупштине њених радних тијела, програмирање и усклађивање рада Скупштине, јавност рада, однос у оквиру Скупштине, оснивање и рад радних тијела, сарадња са другим органима и организацијама, рад Скупштине у условима непосредне ратне опасности и ратног стања, права и обавезе предсједника Скупштине и генералног секретара, као и друга питања од значаја за рад Скупштине.

Пословником о раду Предсједништва  ближе се уређују: права и дужности чланова Предсједништва, организација и начин рада Предсједништава, оснивање и рад радних тијела, сарадња са другим органима и организацијама, рад Предсједништва у условима непосредне ратне опасности и ратног стања, као и друга питања од значаја за рад Предсједништва.

Члан 42.

Представници у Скупштину БО Републике Српске бирају се у складу са чланом 46. Статута БО Републике Српске.

 

2.2 ОДБОРИ

 

Члан 43.

Ради остваривања специфичних интереса породица погинулих и заробљених бораца, РВИ и заштите њиховог материјалног положаја, Скупштина Борачке организације бира:

 1. Одбор породица погинулих и заробљених бораца;
 2. Одбор ратних војних инвалида.

 

 1. Одбор породица погинулих и заробљених бораца

 

Члан 44.

Одбор породица погинулих и заробљених бораца у оквиру права и обавеза утврђених овим Статутом:

– бира предсједника и замјеника предсједника Одбора,

– доноси Пословник о раду Одбора,

– доноси Програм рада Одбора,

– анализира и прати стање материјалног положаја породица погинулих и заробљених бораца и предлаже надлежним органима мјере за побољшање тог положаја,

– припрема за потребе Скупштине Борачке организације приједлоге мјера за побољшање стања материјалног положаја породица погинулих и заробљених бораца из његове надлежности,

– активно доприноси очувању тековина борбе и чувању од заборава оних који су за ову државу дали највише,

– врши и друге послове које му Скупштина Борачке организације стави у надлежност.

 

Члан 45.

Одбор броји 15 чланова.

Одбор из свог састава бира предсједника и замјеника предсједника Одбора,

Одбор нема својство правног лица.

Одбор остварује своју функцију у складу са Статутом Борачке организације и Пословником о раду Одбора.

Одбор у оквиру своје организације може основати секцију ратних војних заробљеника-логораша.

 

 1. Одбор ратних војних инвалида

 

Члан 46.

Одбор ратних војних инавилида у оквиру права и дужности утврђених овим Статутом:

– бира предсједника и замјеника предсједника Одбора,

– доноси Пословник о раду Одбора,

– доноси Програм рада Одбора,

– одлучује о кориштењу средстава издвојених за посебне намјене,

– анализира и прати стање материјалног положаја ратних војних инвалида и предлаже надлежним органима мјере за побољшање тог положаја,

– припрема за потребе Скупштине приједлоге мјера за побољшање стања материјалног положаја ратних војних инвалида из његове надлежности,

– прати и предузима мјере на провођењу свих облика медицинске рехабилитације и ресоцијализације инвалида, запошљавању, стамбеном збрињавању, школовању ђеце и свих других облика помоћи.

– врши и друге послове које му Скупштина Борачке организације стави у надлежност.

 

Члан 47.

Одбор броји 15 чланова.

Одбор из свог састава бира предсједника и замјеника предсједника Одбора,

Одбор нема својство правног лица.

Одбор остварује своју функцију у складу са Статутом Борачке организације и Пословником о раду Одбора.

 

 

Члан 48.

Предсједници одбора су по функцији потпредсједници Скупштине Борачке организације и чланови Предсједништва Борачке организације.

 

2.3. НАДЗОРНИ  ОДБОР

Члан 49.

Надзор над материјално-финансијским пословањем Борачке организације врши Надзорни одбор.

Надзорни одбор има  3 члана.

Одбор из свог састава бира предсједника.

Надлежност, права, обавезе и овлаштења Надзорног одбора утврђују се Пословником о раду Одбора.

 

2.4 РАДНА ТИЈЕЛА БОРАЧKЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

Члан 50.

Ради ефикаснијег остваривање програмских циљева и задатака Скупштина Борачке организације формира своја стална и повремена радна тијела.

Стална радна тијела су:

 1. Kомисија за његовање слободарских традиција српског народа, историју и документацију;
 2. Статутарне комисије;
 3. Kомисија за жалбе;
 4. Kомисије за информисање;
 5. Суд части.

За обављање одређених конкретних задатака или припрему одређених материјала за потребе Скупштине, Предсједништва и одбора могу се формирати и друга повремена радна тијела.

Пословником о раду Скупштине утврђује се надлежност, ђелокруг рада и друга питања битна за рад радних тијела Скупштине

 

 

2.5 KООРДИНАЦИОНИ ОДБОР

Члан 51.

Општинске/градске борачке организације једне Изборне јединице образују Kоординациони одбор као облик заједничког ђеловања и усклађивања заједничких интереса.

Kоординациони одбор чине, предсједници Скупштине општинских/градске  борачких организација, предсједници Предсједништва, предсједници Одбора породица погинулих и заробљених  бораца, Одбора ратних војних инвалида и чланови Скупштине борачке организације Републике Српске из изборне јединице.

Kоординациони одбор регије доноси Пословник о раду који ближе уређује састав Kоординационог одбора регије, ђелокруг рада, овлашћења, начине одлучивања и представљања.

Kоординациони одбор регије усаглашава приједлоге за чланове Предсједништва Скупштине БОРС-а од којих један бира за координатора.

Kоординациони одбор регије бира представнике породица погинулих и заробљених бораца и ратних војних инвалида и предлаже их за чланове републичког одбора породица погинулих и заробљених бораца и републичког одбора ратних војних инвалида, а на приједлог општинских/градских борачких организација.

Kоординациони одбор регије одлуке доноси најмање надполовичном већином укупног броја предтсвника у одбору.

 

 

Члан 52.

Задаци Kоориданационог одбора су:

 • доприноси развијању свих облика сарадње борачких организација изборне јединице,
 • прати и координира заједничке активности општинских борачких организација изборне јединице,
 • утврђује платформу заједничких наступа према Борачкој организацији Републике Српске и органима локалне заједнице и
 • врше и друге послове утврђене Статутом и Пословником о раду Скупштине.

 

ВИ. ИМОВИНА БОРАЧKЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

Члан 53.

Борачка имовина има своју имовину коју чине: средства, права и новац.

 

Члан 54.

Укупна средства за рад и пословање Борачке организације за остваривање њених програмских циљева и задатака обезбјеђују  се:

 1. из буxета Града за реализацију планова и Програма рада Борачке организације,
 2. од чланарине;
 3. донације;
 4. и друга средства.

 

Члан 55.

Одлуку о висини, начину уплате и кориштењу чланарине, доноси Скупштина Борачке организације.

 

ВИИ. СТРУЧНА СЛУЖБА

 

Члан 56.

За обављање административно-техничких, рачуноводствених, информативних, аналитичко-правних и других послова оснива се Стручна служба Борачке организације.

Одлуку о оснивању Стручне службе и доношење Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста врши Предсједништво Скупштине Борачке организације.

 

ВИИИ.ОСНИВАЊЕ ПРОФИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Члан 57.

Борачка организација сагласно Закону, може оснивати профитне организације које нису у супротности са програмским циљевима и задацима Борачке организације и тиме стицати допунска средства.

Одлуку о формирању профитних центара доноси Предсједништво Борачке организације.

Члан 58.

Борачка организација може оснивати и издавати властито информативно гласило у складу са Законом а одлуку о истом доноси Предсједништво Скупштине борачке организације.

 

ИX. ДОНОШЕЊЕ  СТАТУТА И ЊЕГОВЕ ПРИМЈЕНЕ

 

Члан 59.

Статут Борачке организације је основни акт Борачке организације.

Статут доноси Скупштина Борачке организације двотрећинском већином гласова  укупног броја чланова Скупштине.

Сва акта које доноси органи Борачке организације морају бити у складу са овим Статутом.

Члан 60.

Измјене и допуне Статута врше се на начин и према поступку за његово доношење а аутетично тумачење овог Статута даје статутарна Kомисија Борачке организације.

 

 

 1. ПРЕСТАНАK РАДА БОРАЧKЕ ОРГАНИЗЦАИЈЕ

 

Члан 61.

Борачка организација престаје са радом на основу одлуке Скупштине Борачке организације, у складу са Законом.

Скупштина Борачке организације доноси одлуку о престанку рада Борачке организације, када најмање  двије трећине мјесних Борачких организација донесу одлуку о престанку рада Борачке организације.

У случају престанка рада Борачке организације, након измирења обавеза, преостала имовина у власништу Борачке организације постаје имовина града.

 

 

XИ.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 62.

Односи у оквиру органа Борачке организације и политички ангажман изабраних функционера у органе Борачке организације уређује се Пословником о раду Скупштине и органа Борачке организације, као и кодексом норми понашања.

 

Члан 63.

Борачка организација може се удруживати или улазити у савезе са другим  сличним организацијама са територије Србије и Црне Горе.

Одлуку о удруживању доноси Скупштина Борачке организације.

 

Члан 64.

Појединци, поштоваоци протеклих ослободилачких ратова српског народа могу бити почасни чланови и симпатизери Борачке организције на начин утврђен овим Статутом.

 

Члан 65.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Борачке организације бр: 89-06-1/14 од 12.06.2014. године.

 

Члан 66.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења.

 

 

Број:     57-06-1/19                                                                                              Предсједник Скупштине

Датум: 27.06.2019.год.                                                                                    Градске борачке организације

Требиње

____________________

Бодирога Дејан