I
ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА ЗАПОШЉАВАЊА И САМОЗАПОШЉАВАЊА
ДЈЕЦЕ ПОГИНУЛИХ БОРАЦА, ДЕМОБИЛИСАНИХ БОРАЦА И РАТНИХ
ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ВРС У 2020. ГОДИНИ „ЗАЈЕДНО ДО ПОСЛА”

1. Предмет позива
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује Програм финансирања
запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца, демобилисаних бораца и
ратних војних инвалида ВРС у 2020. години, „Заједно до посла” чија је укупна
вриједност 1.000.000, 00 КМ. Програмом је предвиђено запошљавање 190 лица из циљне групе Програма (дјеца
погинулих бораца ВРС, демобилисани борци ВРС и ратни војни инвалида ВРС)
пријављених на евиденцију незапослених, кроз финансирање самозапошљавања и
финансирање запошљавања код послодаваца. Програм садржи три компоненте:
I Компонента: Финансирање самозапошљавања дјеце погинулих бораца ВРС за 45 лица
у износу од 8.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 360.000 КМ. II Компонента: Финансирање самозапошљавања ратних војних инвалида и
демобилисаних бораца ВРС за 60 лица у износу од 5.000,00 КМ по једном
незапосленом лицу што укупно износи 300.000 КМ.
2
III Компонента: Финансирање запошљавања код послодаваца дјеце погинулих бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца ВРС за 85 лица по 4.000, 00 КМ по
једном лицу, што укупно износи 340.000 КМ. Реализација и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са Програмом и
Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике
запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17 и 31/19), док ће се
обавезе послодаваца и незапослених лица прецизирати уговором. Завод ће вршити праћење и контролу Програма најмање 12 мјесеци од дана заснивања
радног односа лица запослених путем Програма. Средства се одобравају бесповратно, а дозначавање средстава се врши на сљедећи
начин:
1.1. Код компоненте запошљавања код послодавца:
– 60% средстава биће исплаћено по потписивању уговора са Зaводом и пријему
радника, – 40% средстава биће исплаћено након истека уговореног периода од 12 мјесеци
уколико послодавац испуњава обавезе из уговора. 1.2. Код компоненти самозапошљавања:
– 70% уговореног износа биће исплаћено по потписивању уговора, а по
подношењу одговарајуће документације од стране корисника (рјешење о
регистрацији дјелатности, образац ПД 3100 (Пријава/Промјена/Одјава уплате
доприноса) и уговор са банком о отварању жиро рачуна; – 30% биће исплаћено након истека уговореног периода од 12 мјесеци, уколико
корисник средстава испуњава обавезе из уговора. 2. Права и услови учешћа
Право учешћа имају послодавци из Републике Српске који испуњавају услове јавног
позива. 2.1. Субвенцију за запошљавање може остварити послодавац под сљедећим
условима:
– да запошљава лица из утврђене циљне групе која су пријављена на евиденцију
незапослених; – да је регистрован у складу са законским прописима; – да измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом; – да је корисник економски способан да реализује програм; – да достави програм у којем ће образложити потребе и разлоге пријема нових радника; – да према кориснику није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони поступак; – да не запошљава лица којима је код истог послодавца престао радни однос у
посљедњих 12 мјесеци; – да број запослених није мањи у посљедњих шест мјесеци који претходе мјесецу у
којем је поднесен захтјев за субвенције запошљавања, осим у случају
нормалне флуктуације радника; – да је испунио раније уговорене обавезе уколико је био корисник средстава Завода.
3
При бодовању захтјева могу се узети у обзир сљедећи критерији: – врста дјелатности послодавца; – развијеност општине на чијој територији се обавља дјелатност; – дужина обављања дјелатности; – број и структура лица која се запошљавају (корисници новчане накнаде, лица којима
је до стицања услова за старосну пензију потребно до три године стажа осигурања, лица која се воде на евиденцији дуже од једне године, лица са инвалидитетом); – претходно кориштена средства субвенције и задржање радника у радном односу и
након истека уговорне обавезе; – повећање укупног броја запослених код послодавца у посљедњих шест мјесеци; – финансијски показатељи; – програм запошљавања. Средства се неће одобравати послодавцима за запошљавање незапослених лица чије је
запошљавање и самозапошљавање Завод већ финансирао у претходних пет година по
ранијим програмима запошљавања (2015, 2016, 2017, 2018. и 2019. година). Код додјеле средстава водиће се рачуна колико послодавац укупно запошљава радника
и сходно томе предлагаће се број радника и износ средстава. Послодавац може примити радника у радни однос по објављивању Јавног позива и
подношењу захтјева, а прије доношења одлуке Управног одбора. Реализација запошљавања радника из претходног става може се прихватити само
уколико Управни одбор донесе одлуку о одобравању средстава за запошљавање. 2.2. Субвенцију за самозапошљавање може остварити незапослено лице из циљне
групе ако је испунило сљедеће услове:
– да је пријављен на евиденцију незапослених; – да је поднио захтјев за субвенцију са бизнис планом; – да је успјешно завршио обуку из предузетништва; – да је извршио регистрацију дјелатности након објављивања јавног позива или је
покренуо поступак регистрације након објављивања јавног позива. Субвенција за самозапошљавање додјељује се незапосленом лицу ради оснивања радње, пољопривредног газдинства (у форми предузетништва) или другог облика
предузетништва или оснивања привредног друштва уколико оснивач заснива у њему
радни однос. Субвенцију може остварити и више незапослених лица удруживањем и оснивањем
привредног друштва ради самозапошљавања уколико сви оснивачи у њему заснивају
радни однос. Средства за субвенцију за самозапошљавање не може остварити незапослено лице: – ако оствари право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за
самозапошљавање; – ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање од стране Завода; – ако је у посљедњих 12 мјесеци прије објављивања јавног позива обављало исту или
сличну дјелатност и исту одјавило. Лица која намјеравају користити субвенцију за самозапошљавање у обавези су да прођу
обуку из предузетништва коју ће организовати Завод за запошљавање Републике
4
Српске. Лица која су прошла обуку из предузетништва проведену у другој
одговарајућој организацији, дужна су доставити адекватан доказ о завршеној обуци
(потврда или цертификат). При бодовању захтјева могу се узети у обзир сљедећи критерији: – планирана врста дјелатности; – развијеност општине на чијој територији се обавља дјелатност; – категорија лица која се самозапошљава (корисници новчане накнаде, лица којима је
до стицања услова за старосну пензију потребно до три године стажа осигурања, лица
која се воде на евиденцији дуже од једне године и лица са инвалидитетом; – потребни ресурси за отпочињање обављања сопственог посла (пословни
простор ,опрема), тржиште (купци, добављачи, конкуренти), и
– финансијски показатељи. 3. Начин подношења захтјева и потребна документација
Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у надлежном бироу
према сједишту послодавца и пребивалишту незапосленог лица, као и на интернет
страници Завода за запошљавање (www.zzzrs.net). Уз захтјев се, зависно од тога да ли
се конкурише за средства самозапошљавања или запошљавање код послодаваца, подноси:
3.1. За послодавца:
– рјешење о оснивању правног лица или предузетника; – рјешење о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ); – програм запошљавања (према припремљеном обрасцу који се може преузети и на
интернет страници Завода); – копија биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном рачуну овјерен од
стране АПИФА-а Републике Српске за правна лица или прописани обрасци за
предузетнике и за мале предузетнике (обрасци 1007 и 1004, 1005 и 1006); – пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске
управе Републике Српске. Датум издавања пореског увјерења мора бити из мјесеца у
којем се подноси захтјев или из мјесеца који претходи мјесецу у којем је поднесен
захтјев; – копија уговора са банком о отварању жиро рачуна или копија картона депонованих
потписа; – доказ о броју запослених за посљедњих шест мјесеци који претходе мјесецу у
којем је поднесен захтјев за субвенције запошљавања (предња и посљедња страна
обрасца 1002 – мјесечна пријава пореза по одбитку, за шест мјесеци који претходе
мјесецу подношења захтјева).
3.2. За самозапошљавање:
– рјешење о оснивању правног лица или предузетника или потврда о покретању
регистрације предузетничке дјелатности; – бизнис план (може се преузети у надлежном бироу или интернет страници Завода); – доказ о успјешно завршеној обуци из предузетништва; – доказ надлежног органа да незапослено лице припада циљној групи.
5
4. Обавезе корисника субвенције су:
4.1. Обавезе послодаваца:
– да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава
закључи уговор са Заводом; – да у року до 30 дана од закључења уговора са Заводом прими раднике у радни
однос и са њима закључи уговор о раду у складу са законским прописима на
пуно радно вријеме и на неодређен временски период; – да омогући Заводу да прати и контролише трајање радног односа радника
најмање 12 мјесеци од дана пријема радника у радни однос; – да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року
од 15 дана обавијести Завод. 4.2. Обавезе незапослених лица:
– да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава
закључи уговор са Заводом; – да омогући Заводу да прати и контролише извршење уговорних обавеза
корисника средстава; – да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року
од 15 дана обавијести Завод. Корисник субвенције је дужан да приликом реализације уговорних обавеза достави
Заводу гаранцију банке на износ прве уплате средстава уколико иста прелази износ од
10.000 КМ, односно до 10.000 КМ бјанко мјеницу са мјеничном изјавом. Рок важења гаранције не може бити краћи од 14 мјесеци рачунајући од дана пријема
посљедњег радника. Незапослено лице – корисник субвенције за самозапошљавање, дужан је доставити
Заводу бјанко мјеницу са мјеничном изјавом као средство обезбјеђења уговорних
обавеза. Корисник субвенције који не изврши уговорне обавезе по програму дужан је Заводу
вратити цјелокупан износ дозначених средстава. 5. Рок за подношење захтјева
Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања, а крајњи рок за подношење
захтјева је 22. 7. 2020. године.