ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА И НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА

КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМИМА ЗАПОШЉАВАЊА У 2021.

ГОДИНИ

I

 

ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА САМОЗАПОШЉАВАЊА ДЈЕЦЕ ПОГИНУЛИХ

БОРАЦА, ДЕМОБИЛИСАНИХ БОРАЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ВРС

У 2021. ГОДИНИ „ЗАЈЕДНО ДО ПОСЛА”

 

 

  1. Предмет позива

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује Програм финансирања

самозапошљавања дјеце погинулих бораца, демобилисаних бораца и ратних војних

инвалида ВРС у 2021. години, „Заједно до посла” чија је укупна вриједност 3.000.000

КМ, а који се финансира из средстава Буџета Републике Српске.

Програмом је предвиђено самозапошљавање 300 лица из циљне групе Програма (дјеца

погинулих бораца ВРС, демобилисани борци ВРС и ратни војни инвалида ВРС)

пријављених на евиденцију незапослених.

Програм садржи двије компоненте:

I Компонента: Финансирање самозапошљавања дјеце погинулих бораца ВРС за 50 лица

у износу од 10.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 500.000 КМ.

II Компонента: Финансирање самозапошљавања ратних војних инвалида и

демобилисаних бораца ВРС за 250 лица у износу од 10.000,00 КМ по једном

незапосленом лицу што укупно износи 2.500.000 КМ.

Реализација и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са Програмом и

Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике

2

запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17 и 31/19), док ће се

обавезе послодаваца и незапослених лица прецизирати уговором.

Завод ће вршити праћење и контролу Програма најмање 12 мјесеци од дана заснивања

радног односа лица запослених путем Програма.

Средства се одобравају бесповратно, а дозначавање средстава се врши на сљедећи

начин:

1.1. Код компоненти самозапошљавања:

– 70% уговореног износа биће исплаћено по потписивању уговора, а по

подношењу одговарајуће документације од стране корисника (рјешење о

регистрацији дјелатности, образац ПД 3100 (Пријава/Промјена/Одјава уплате

доприноса) и уговор са банком о отварању жиро рачуна;

– 30% биће исплаћено након истека уговореног периода од 12 мјесеци, уколико

корисник средстава испуњава обавезе из уговора.

  1. Права и услови учешћа

2.1. Субвенцију за самозапошљавање може остварити незапослено лице из циљне

групе ако је испунило сљедеће услове:

– да је пријављен на евиденцију незапослених;

– да је поднио захтјев за субвенцију са бизнис планом;

– да је успјешно завршио обуку из предузетништва;

– да је након објављивања јавног позива извршио регистрацију дјелатности или је

након објављивања јавног позива покренуо поступак регистрације.

Субвенција за самозапошљавање додјељује се незапосленом лицу ради оснивања радње,

пољопривредног газдинства (у форми предузетништва) или другог облика

предузетништва или оснивања привредног друштва уколико оснивач заснива у њему

радни однос.

Субвенцију може остварити и више незапослених лица удруживањем и оснивањем

привредног друштва ради самозапошљавања уколико сви оснивачи у њему заснивају

радни однос.

Средства за субвенцију за самозапошљавање не може остварити незапослено лице:

– ако оствари право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за

самозапошљавање;

– ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање од стране Завода;

– ако је у посљедњих 12 мјесеци прије објављивања јавног позива обављало исту или

сличну дјелатност и исту одјавило.

Лица која намјеравају користити субвенцију за самозапошљавање у обавези су да прођу

обуку из предузетништва коју ће организовати Завод за запошљавање Републике

Српске. Лица која су прошла обуку из предузетништва проведену у другој

одговарајућој организацији, дужна су доставити адекватан доказ о завршеној обуци

(потврда или цертификат).

При бодовању захтјева могу се узети у обзир сљедећи критерији:

– планирана врста дјелатности;

3

– развијеност општине на чијој територији се обавља дјелатност;

– категорија лица која се самозапошљава (корисници новчане накнаде, лица којима је

до стицања услова за старосну пензију потребно до три године стажа осигурања, лица

која се воде на евиденцији дуже од једне године и лица са инвалидитетом;

– потребни ресурси за отпочињање обављања сопственог посла (пословни

простор, опрема), тржиште (купци, добављачи, конкуренти), и

– финансијски показатељи.

  1. Начин подношења захтјева и потребна документација

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у надлежном бироу

према пребивалишту незапосленог лица, као и на интернет страници Завода за

запошљавање (www.zzzrs.net). Уз захтјев се подноси:

3.1. За самозапошљавање:

– рјешење о оснивању правног лица или предузетника или потврда о покретању

регистрације предузетничке дјелатности;

– бизнис план (може се преузети у надлежном бироу или интернет страници Завода);

– доказ о успјешно завршеној обуци из предузетништва;

– доказ надлежног органа да незапослено лице припада циљној групи.

  1. Обавезе корисника субвенције су:

4.1. Обавезе незапослених лица:

– да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава

закључи уговор са Заводом;

– да омогући Заводу да прати и контролише извршење уговорних обавеза

корисника средстава;

– да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року

од 15 дана обавијести Завод.

Незапослено лице – корисник субвенције за самозапошљавање, дужан је доставити

Заводу бјанко мјеницу са мјеничном изјавом као средство обезбјеђења уговорних

обавеза.

Корисник субвенције који не изврши уговорне обавезе по програму дужан је Заводу

вратити цјелокупан износ дозначених средстава.

  1. Рок за подношење захтјева

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања, а крајњи рок за подношење

захтјева је 17. 3. 2021. године.

објављено на адреси:

http://www.zzzrs.net/images/uploads/javni_pozivi/JAVNI_POZIV_2021.pdf