МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО- ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ РС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

На основу Одлукe о измјени одлуке о усвајању Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2021. годину, бр. 04/1-012-2-1244/21 од 21. 4. 2021. године („Службени гласник Републике Српскеˮ, бр. 38/21) и Одлуке Управног одбора ЈУ Заводa за запошљавање Републике Српске о расписивању Јавног позива, број 01.2/0111-115-35/21 од 29.4.2021. године, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗАПОШЉАВАЊУ МЛАДИХ – ДЈЕЦЕ ПОГИНУЛИХ БОРАЦА СА ВСС У СТАТУСУ ПРИПРАВНИКА У 2021. ГОДИНИ

  1. Предмет позива

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм подршке запошљавању младих – дјеце погинулих бораца са ВСС у статусу приправника у 2021. години” чија је укупна вриједност 763.889,28 КM.

Програм има за циљ оспособљавање младих лица – дјеце погинулих бораца са ВСС са евиденције незапослених за полагање приправничког испита и самосталан рад у струци. Приправнички стаж у складу са Законом о раду Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16 и 66/18) траје 12 мјесеци за лица са ВСС па ће Завод за запошљавање путем овог Програма вршити финансирање обављања приправничког стажа у складу са наведеним законом.

Програмом је обухваћено финансирање 100% износа бруто плате за седамдесет седморо (77) дјеце погинулих бораца ВСС без радног искуства. Издвајање по једном приправнику са ВСС у овој компоненти износи 9.920,64 КМ на годишњем нивоу, а темељи се на износу мјесечне плате након опорезивања од 550, 00 КМ чији је бруто износ 826,72 КМ.

Реализација и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са Програмом и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17 и 31/19), док ће се обавезе послодаваца прецизирати уговором. 2

 

Средства се дозначавају послодавцима на бази мјесечних рефундација након достављеног доказа о исплаћеној плати, порезима и доприносима из личних примања.

Послодавац у складу са својим могућностима и интерним актима може приправнику исплатити већа средства од предвиђених.

  1. Права и услови учешћа

Право учешћа имају послодавци из Републике Српске који испуњавају услове јавног позива.

Субвенцију по Програму може остварити послодавац под сљедећим условима:

– да прими на обављање приправничког рада лица из утврђене циљне групе која су

пријављена на евиденцију незапослених;

– да је регистрован у складу са законским прописима;

– да измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом;

– да је корисник економски способан да реализује програм;

– да достави програм у којем ће образложити потребе и разлоге пријема лица из

утврђене циљне групе за обављање приправничког стажа;

– да према кориснику није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони поступак;

– да је испунио раније уговорене обавезе уколико је био корисник средстава Завода;

– да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање незапослених лица.

Послодавац не може запослити приправника прије достављања одлуке Управног одбора Завода за запошљавање о одобравању средстава.

  1. Начин подношења захтјева и потребна документација

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у надлежном бироу према сједишту послодавца, као и на интернет страници Завода за запошљавање (www.zzzrs.net). Уз захтјев се подноси сљедећа документација:

– рјешење о оснивању правног лица или предузетника;

– рјешење о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ);

– програм оспособљавања приправника према припремљеном обрасцу који се може

преузети и на интернет страници Завода;

– копија биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном рачуну овјерен од

стране АПИФА-а Републике Српске за правна лица или прописани обрасци за

предузетнике и за мале предузетнике (обрасци 1007 и 1004, 1005 и 1006);

– пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске

управе Републике Српске. Датум издавања пореског увјерења мора бити из мјесеца у

којем се подноси захтјев или из мјесеца који претходи мјесецу у којем је поднесен

захтјев;

– копија уговора са банком о отварању жиро рачуна или копија картона депонованих

потписа. 3

 

  1. Обавезе послодаваца корисника субвенције су:

– да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор са Заводом;

– да у року до 30 дана од закључења уговора са Заводом прими приправника на обављање приправничког стажа и са њим закључи уговор о обављању приправничког рада у складу са законским прописима на пуно радно вријеме и на период од најмање 12 мјесеци;

– да омогући Заводу да прати и контролише извршење уговорних обавеза послодавца;

– да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Завод.

 

  1. Рок за подношење захтјева

Јавни позив је отворен 60 дана од дана објављивања. Крајњи рок за предају захтјева је 5.7.2021.године.

Детаљније информације могу се добити у филијалама Завода и то на сљедеће бројеве:

Бањалука 051/216-523

Бијељина 055/212-407

Зворник 056/490-145

Добој 053/242-162

Приједор 052/214-522

Источно Сарајево 057/226-094

Требиње 059/272-310

Такође, заинтересовани се могу информисати и на интернет страници Завода за запошљавање Републике Српске (www.zzzrs.net).

Број: 16-04/2-12-119/21 Број: 01.2/0111-115-36/21

Датум,29.4. 2021. године Датум, 29.4. 2021. године

М и н и с т а р Д и р е к т о р

__________________ _________________

Душко Милуновић Мирослав Вујичић