1. Предмет позива
Јавни позив по „Програму подршке запошљавању младих – дјеце погинулих бораца са
ВСС у статусу приправника у 2021. години” расписује се за запошљавање двадесет и
троје (23) дјеце погинулих бораца са ВСС без радног искуства у струци у укупном
износу од 225.892,20 КМ.
Програм има за циљ оспособљавање младих лица – дјеце погинулих бораца са ВСС са
евиденције незапослених за полагање приправничког испита и самосталан рад у
струци. Приправнички стаж у складу са Законом о раду Републике Српске (,,Службени
гласник Републике Српске”, број: 1/16 и 66/18) траје 12 мјесеци за лица са ВСС па ће
Завод за запошљавање путем овог Програма вршити финансирање обављања
приправничког стажа у складу са наведеним законом.
Програмом је обухваћено финансирање 100% износа бруто плате за давдесет троје (23)
дјеце погинулих бораца са ВСС без радног искуства. Издвајање по једном приправнику
са ВСС у овој компоненти износи 9.821,40 КМ на годишњем нивоу, а темељи се на
износу мјесечне плате након опорезивања од 550, 00 КМ чији је бруто износ 818,45 КМ.
Реализација и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са Програмом и
Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике
запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17 и 31/19), док ће се
обавезе послодаваца прецизирати уговором.
Средства се дозначавају послодавцима на бази мјесечних рефундација након
достављеног доказа о исплаћеној плати, порезима и доприносима из личних примања.
2
Послодавац у складу са својим могућностима и интерним актима може приправнику
исплатити већа средства од предвиђених.
2. Права и услови учешћа
Право учешћа имају послодавци из Републике Српске који испуњавају услове јавног
позива.
Субвенцију по Програму може остварити послодавац под сљедећим условима:
– да прими на обављање приправничког рада лица из утврђене циљне групе која су
пријављена на евиденцију незапослених;
– да је регистрован у складу са законским прописима;
– да измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом;
– да је корисник економски способан да реализује програм;
– да достави програм у којем ће образложити потребе и разлоге пријема лица из
утврђене циљне групе за обављање приправничког стажа;
– да према кориснику није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони поступак;
– да је испунио раније уговорене обавезе уколико је био корисник средстава Завода;
– да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање незапослених лица.
Послодавац не може запослити приправника прије достављања одлуке Управног
одбора Завода за запошљавање о одобравању средстава.
3. Начин подношења захтјева и потребна документација
Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у надлежном бироу
према сједишту послодавца, као и на интернет страници Завода за запошљавање
(www.zzzrs.net). Уз захтјев се подноси сљедећа документација:
– рјешење о оснивању правног лица или предузетника;
– рјешење о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ);
– програм оспособљавања приправника према припремљеном обрасцу који се може
преузети и на интернет страници Завода;
– копија биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном рачуну овјерен од
стране АПИФА-а Републике Српске за правна лица или прописани обрасци за
предузетнике и за мале предузетнике (обрасци 1007 и 1004, 1005 и 1006);
– пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске
управе Републике Српске. Датум издавања пореског увјерења мора бити из мјесеца у
којем се подноси захтјев или из мјесеца који претходи мјесецу у којем је поднесен
захтјев;
– копија уговора са банком о отварању жиро рачуна или копија картона депонованих

потписа.

4. Обавезе послодаваца корисника субвенције су:
– да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава
закључи уговор са Заводом;
– да у року до 30 дана од закључења уговора са Заводом прими приправника на
обављање приправничког стажа и са њим закључи уговор о обављању
3
приправничког рада у складу са законским прописима на пуно радно вријеме и
на период од најмање 12 мјесеци;
– да омогући Заводу да прати и контролише извршење уговорних обавеза
послодавца;
– да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року
од 15 дана обавијести Завод.
5. Рок за подношење захтјева
Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања, а крајњи рок за подношење
захтјева је 6. 12. 2021. године.
Детаљније информације могу се добити у филијалама Завода и то на сљедеће бројеве:
Бањалука 051/216-523
Бијељина 055/212-407
Зворник 056/490-145
Добој 053/242-162
Приједор 052/214-522
Источно Сарајево 057/226-094
Требиње 059/272-310
Такође, заинтересовани се могу информисати и на интернет страници Завода за
запошљавање Републике Српске (www.zzzrs.net).
Број: 16-04/2-051-64-9/21 Број: 01.2/0111-115-47/21
Датум, 4. 11. 2021. године Датум, 4. 11. 2021. године

 


М и н и с т а р Д и р е к т о р
__________________ _________________
Душко Милуновић Мирослав Вујичић