МИНИСТАРСТВО РАДА И                                            ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ                       РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И

ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА

ПРИЈЕДОР

На основу члана 57. и 58. Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида („Службени гласник Републике Српске“, бр. 37/12 и 82/15), Одлуке Владе Републике Српске о давању сагласности на План и програм рада и Финансијски план пословања ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Приједор за 2021. годину, број: 04/1-012-2-982/21 од 01. априла 2021. године („Службени гласник Републике Српске“, број 33/21) и Одлуке Управног одбора ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида о расписивању Јавног позива број: 01-6049-УО/21, од 24.12.2021. године, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Приједор, расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

послодавцима и републичким инвалидским организацијама за

субвенције за запошљавање и економску подршку инвалида у 2021. години

 1. Предмет позива

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Приједор (у даљем тексту Фонд) реализују Пројекат запошљавања инвалида у Републици Српској чија је укупна вриједност 290.000,00 КМ, а који се финансира из средстава Фонда.

Инвалид је, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида, лице са најмање 40% инвалидности, лице са најмање 70% тјелесног оштећења и лице са лаком и умјереном менталном ретардацијом.

Пројектом се финансира запошљавање код послодавца на неодређени временски период и економска подршка, за укупно 92 инвалида, кроз следеће компоненте:

 1. КОМПОНЕНТА I: Запошљавање код послодаваца за 40 инвалида, у износу од 4.000,00 КМ по једном лицу, што укупно износи 160.000,00 КМ.
 2. КОМПОНЕНТА II: Економска подршка за 52 инвалида у износу од 2.500,00 КМ по једном лицу, што укупно износи 130.000,00 КМ.

Пројекат предвиђа финансирање запошљавања код послодаваца и економску подршку инвалидима и њиховим породицама путем републичких инвалидских организација према утврђеним приоритетима и критеријумима.

Реализација овог пројекта и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са одредбама Одлуке о начину остваривања права на стимулансе при запошљавању инвалида, број: 243-01/12 од

07.06.2012. године и Одлуке о начину остваривања права на економску подршку, број: 01-342/12 од 31.07.2012. године и број: 01-6048-УО/21 од 24.12.2021. године, које је донио Управни одбор Фонда. Обавезе послодаваца и републичких инвалидских организација прецизираће се уговором закљученим са Фондом.

С обзиром да је послодавац обавезан запослити инвалида на неодређено вријеме, Фонд ће вршити праћење и контролу пројекта у периоду од најмање 24 мјесеца од дана потписивања уговора.

 1. Права и услови учешћа на јавном позиву

Право учешћа имају послодавци и инвалиди са подручја Републике Српске уколико испуњавају сљедеће услове:

2.1. За запошљавање инвалида послодавац треба испуњавати следеће услове: 

 1. Да је регистрован у складу са законским прописима;
 2. Да измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом;
 3. Да достави програм у којем ће образложити потребе и разлоге пријема инвалида;
 4. Да према њему није покренут стечај, односно ликвидациони поступак;
 5. Да има већ пријављеног најмање једног запосленог радника на пуно радно вријеме;
 6. Да није користио средства Фонда и ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске;
 7. Да испуњава и друге услове утврђене Jавним позивом.

Средства се неће одобравати послодавцима који у досадашњим пројектима нису испоштовали уговорне обавезе са Фондом.

2.2. За економску подршку инвалидима републичка инвалидска организација мора

испуњавати следеће услове:

 1. Да је регистрована у складу са законским прописима;
 2. Да има статус инвалидске организације од јавног интереса;
 3. Да  достави програм у којем ће образложити потребу за економском подршком инвалидима и њиховим породицама;
 4. Да испуњава и друге услове утврђене јавним позивом.

Средства се неће одобравати републичким инвалидским организацијама које у досадашњим пројектима нису испоштовале уговорне обавезе са Фондом, нити републичким инвалидским организацијама за предложене кориснике економске подршке који су већ користили средства за ову намјену, односно који су запослена лица или лица у пензији.

Средства се неће одобравати републичким инвалидским организацијама на име трошкова провођења пројекта.

 1. Првенство у кориштењу средстава

За кориснике средстава који у потпуности испуњавају услове из тачке 2. овог позива, утврђује се првенство у кориштењу средстава за оне програме којима се:

 1. стварају услови за запошљавање инвалида већег степена инвалидности,
 2. стварају услови за запошљавање инвалида у области пољопривреде, прерађивачкеиндустрије и производно услужних дјелатности, као и програми гдје је дјелатност базирана на коришћењу домаћих сировина, дјелатност којом се може вршити супституција увоза и дјелатност која би била од значаја за одређена подручја, јер је недостајућа у локалној економији,
 3. истиче препознатљивост и одрживост пословања старих заната, умјетничких заната и домаће радиности погодних за запошљавање инвалидних лица,
 4. стварају услови за запошљавање незапослених инвалидних лица у неразвијеним и изразито неразвијеним општинама,
 5. стварају услови за запошљавање незапослених инвалида који активно траже запослење дуже од једне године,
 6. стварају услови за запошљавање инвалида корисника новчане накнаде,
 7. стварају услови за неформално запошљавање инвалида путем економске подршке у руралним срединама, којима је отежан приступ тржишту рада.

Првенство у коришћењу средстава имаће програми који испуњавају већи број критерија из претходног става, као и послодавци који су по ранијим програмима запошљавања задржали инвалиде у радном односу и након истека уговорених обавеза.

 1. Начин подношења захтјева и потребна документација

Пријава за кориштење средстава се подноси уз прописане обрасце који се могу добити у Фонду или преузети на интернет страници Фонда: www.fondinvrs.org.

Уз пријаву се, зависно од тога за коју се компоненту конкурише, подноси документација прописана Одлуком о начину остваривања права на стимулансе при запошљавању инвалида, број: 243-01/12 од 07.06.2012. године и Одлуке о начину остваривања права на економску подршку, број: 01-342/12 од 31.07.2012. године и број: 01-6048-УО/21 од  24.12.2021. године, које је донио Управни одбор Фонда, и то:

4.1. Послодавац који запошљава инвалида подноси:

 1. Захтјев,
 2. Копију Рјешења о регистрацији пословног субјекта или предузетника (од суда или надлежног органа јединице локалне самоуправе) и копију личне карте одговорног лица,
 3. Извод из судског регистра, не старији од 90 дана,
 4. Копију Потврде о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи Републике Српске (ЈИБ),
 5. Копију уговора о отварању и вођењу главног трансакционог рачуна код пословне банке,
 6. Потврда банке о ликвидности главног рачуна корисника средстава, не старија од 30 дана,
 7. Копије  биланса стања и биланса успјеха по последњем завршном рачуну овјерене од стране АПИФ-а (уколико су обавезни поднијети по закону), односно прописани обрасци за предузетнике,
 8. Потврда да против корисника није покренут стечај, односно, ликвидациони поступак, не старија од 90 дана,
 9. Пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске управе Републике Српске, не старије од 30 дана,
 10. Доказ о броју запослених за последња три мјесеца (Образац 1002) која претходе мјесецу подношења захтјева,
 11. Апликациони образац,
 12. Пословни план,
 13. Предрачун,
 14. Образци ЕИ-1, ЕИ-2, („Службени гласник Републике Српске“, број 61/12),
 15. Копију Рјешења о инвалидности или тјелесном оштећењу, или лакој и умјереној менталној ретардацији (за инвалида којег прима у радни однос),
 16. Оригинал Увјерење о последњем издатом, важећем рјешењу о инвалидности (за РВИ и ЦЖР) не старије од 90 дана,
 17. Копију личне карте инвалида,
 18. Копију налога уплате посебног доприноса (пореска картица),
 19. Остале податке уколико корисник сматра да су битни.

4.2. Републичке инвалидске организације за економску подршку инвалидима и њиховим породицама подносе:

 1. Захтјев,
 2. Копија Рјешења о регистрацији и статусу подносиоца захтјева,
 3. Потврда о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи Републике Српске (ЈИБ),
 4. Уговор са банком о отварању и вођењу трансакционог рачуна,
 5. Потврда банке о ликвидности главног рачуна корисника средстава, не старија од 30 дана,
 1. Биланс стања ибиланс успјеха за годину која претходи години подношења захтјева,
 2. Финансијски план рада заснован на бази пројекта са изворима прихода и очекиваним расходима за годину у којој се траже средства за економску подршку,
 3. Апликациони образац за економску подршку,
 4. Број инвалида чланова организације/савеза,
 5. Број инвалида који су обухваћени пројектом (жене, млади, и сл.), у складу са потребама организације/савеза,
 6. Копију Рјешења о инвалидности или тјелесном оштећењу, или лакој и умјереној менталној ретардацији (за предложене кориснике економске подршке),
 7. Оригинал Увјерење о последњем издатом, важећем рјешењу о инвалидности за предложене кориснике економске подршке (за РВИ и ЦЖР), не старије од 90 дана,
 1. Увјерења од Пореске управе Републике Српске да инвалид није порески обвезник по основу запослења, односно, да се не налази у систему ЈСНД (Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса), за предложене кориснике економске подршке,
 2. Увјерења од Фонда ПИО Републике Српске да инвалид није корисник пензије, за предложене кориснике економске подршке,
 3. Остале податке уколико корисник сматра да су битни
 1. Обавезе корисника средстава

5.1. Обавезе послодаваца:

 • Да у року од 30 дана од дана достављања обавјештења о одобравању средстава закључи уговор са Фондом,
 • Да омогући Фонду да прати и контролише трајање радног односа,
 • Да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Фонд.

5.2. Обавезе републичке инвалидске организације:

 • Да у року од 30  дана од дана достављања обавјештења о одобравању средстава закључи уговор са Фондом,
 • Да омогући Фонду да прати и контролише употребу средстава економске подршке,
 • Да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Фонд,
 • Да по завршетку пројектих активности достави Фонду извјештај о реализацији пројекта.
 • Гаранције

Приликом реализације уговора корисник средстава, је дужан доставити Фонду гаранцију банке за износ средстава преко 30.000,00 КМ, односно мјенице за износ до 30.000,00 КМ.

Рок важења гаранције не може бити краћи од 12 мјесеци рачунајући од дана потписивања уговора са Фондом.

Приликом склапања Уговора између Фонда и корисника средстава, обезбјеђују се сљедећа документа:

 • 3 бјанко мјенице и
 • 5 бјанко вирмана
 • Рок за подношење пријава

Јавни позив je отворен 60 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“ и на званичној интернет страници Фонда,

 1. Напомене

У случају већег броја захтјева, а због ограниченог износа расположивих средстава, Фонд ће додјелу средстава вршити према утврђеним приоритетима, тако да постоји могућност да се средства не одобре свим подносиоцима захтјева за тражени број инвалида и у траженом износу средстава.

Фонд задржава право да у случају потребе затражи додатну документацију.

Непотпуне пријаве и пријаве које не задовољавају основне критеријуме овог позива неће бити разматране.

Све копије докумената морају бити овјерене.

Јавни позив и сви апликациони обрасци објављени су и на интернет страници Фонда: www.fondinvrs.org

Додатне информације у вези овог позива могу се добити на телефон канцеларије Фонда:

052/ 240-951.

Министарство рада и                                              ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију

борачко-инвалидске заштите                                            и запошљавање инвалида