РЕПУБЛИКА СРПСКА

В Л А Д А

Mинистарство рада и борачко-инвалидске заштите

Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/338-602, факс: 051/338-845, E-mail: mpb@mpb.vladars.net

Број: 16-03/1-1-563-1-2/23

Бања Лука, 21.03.2023. године

На основу Пројекта бањске рехабилитације ратних војних инвалида и чланова породица

погинулих бораца Oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске за 2023. годину, број: 16-03/1-

1-563-1/23 од 24.01.2023. године и Одлуке Владе Републике Српске о давању сагласности на

Пројекат бањске рехабилитације ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске за 2023. годину, број: 04/1-012-2-546/23

09.02.2023. године Министарство рада и борачко-инвалидске заштите расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење захтјева ради упућивања 750 ратних војних инвалида

и чланова породица погинулих бораца Oдбрамбено-отаџбинског рата

Републике Српске у бањско-климатске здравствене установе

КРИТЕРИЈИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

1. Коме се позив упућује?

Овај позив се упућује ратним војним инвалидима од I до X категорије (у даљем тексту РВИ) и

члановима породица погинулих бораца Oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (у

даљем тексту ППБ) којима је бањска рехабилитација неопходна као наставак лијечења и опоравак

у складу са Пројектом бањске рехабилитације.

2. Предмет пријаве и услови за пријаву

Предмет пријаве по овом позиву је потреба за медицинском, односно физикалном

рехабилитацијом једног броја РВИ и чланова ППБ Oдбрамбено-отаџбинског рата Републике

Српске кроз бањско климатско лијечење односно рехабилитацију.

Лијечење, односно рехабилитација у бањско-климатским установама обухвата:

– смјештај корисника,

– љекарски преглед приликом пријема,

– израду планa и програмa рехабилитације за сваког корисника посебно,

– одређивање физикалне и балнеотерапијске процедуре (физикалне терапије-стандардна

њега укључује: хидротерапију у кадама или базену, 1. електропроцедуру, кинезотерапију

(прописане вјежбе) и термотерапију,

– стални медицински надзор,

– љекарски преглед на отпусту са отпусницом,

– исхрану од три оброка примјерног квалитета и квантитета,

– остали видови рекреације,

– туристичко- рекреативни садржаји.

2

3. Поступак избора корисника

На јавни позив имају право да се пријаве РВИ од прве до десете категорије инвалидитета

и ППБ којима је бањска рехабилитација неопходна за наставак лијечења и опоравка.

Пријаве, односно писмени захтјеви се подносе органу управе надлежном за борачко-

инвалидску заштиту општине/града (у даљем тексту: надлежни орган општине/града).

Уз захтјев је потребно приложити сљедeће доказе:

– Рјешење надлежног органа о статусу РВИ или члана ППБ са утврђеним припадајућим

правима, уз услов да је активни корисник,

– Рјешење надлежног органа о категоризацији борца,

– Налаз и препорука надлежне здравствене установе о неопходности бањске рехабилитације

не старији од шест мјесеци од подношења захтјева за кориштење бањске рехабилитације.

Непотпуне и неблаговремене захтјеве надлежни орган општине/града неће разматрати и

као такве ће одбацити.

На основу увида у приложену документацију која се тражи по објављеном Јавном позиву

надлежни орган општине/града ће спровести поступак и донијети одлуку о избору корисника за

бањску рехабилитацију на основу сљедећих критерија:

Рангирање РВИ :

1. По основу статуса РВИ – подносиоцу захтјева припада :

а) РВИ прве категорије ……………………………….50 бодова

б) РВИ друге категорије …………………………….. 45 бодова

в) РВИ треће категорије ………………………………40 бодова

г) РВИ четврте категорије ……………………………35 бодова

д) РВИ пете категорије ……………………………….30 бодова

ђ) РВИ шесте категорије ……………………………..25 бодова

е) РВИ седме категорије ……………………………..20 бодова

ж) РВИ осме категорије ……………………………….15 бодова

з) РВИ девете категорије …………………………….10 бодова

и) РВИ десете категорије………………………………5 бодова

2. По основу остваривања права на додатак за његу и помоћ РВИ – подносиоцу захтјева

припада:

а) за први степен ………………………………………….15 бодова

б) за други степен ………………………………………..10 бодова

в) за трећи степен …………………………………………5 бодова

3. По основу остваривања права на ортопедски додатак РВИ – подносиоцу захтјева

припада:

а) за први степен ………………………………. ……….. 8 бодова

б) за други степен ………………………………………… 6 бодова

в) за трећи степен ………………………………………… 4 бода

г) за четврти степен ………………………………………. 2 бода

4. По основу остваривања права на ортопедска и друга помагала РВИ – подносиоцу

захтјева припада ………………………………………………… 15 бодова

3

5. По основу дужине војног ангажовања у рату РВИ – подносиоцу захтјева припада:

а) борцу прве категорије ………………………………… 15 бодова

б) борцу друге категорије……………………………….. 13 бодова

в) борцу треће категорије ………………………………. 11 бодова

г) борцу четврте категорије………………………………. 9 бодова

д) борцу пете категорије …………………………………. 7 бодова

ђ) борцу шесте категорије ……………………………….. 5 бодова

е) борцу седме категорије ……………………………….. 3 бода

6. У случају истог броја бодова предност имају лица по сљедећем редослиједу:

– са признатим правом на његу и помоћ,

– са већим степеном инвалидитета,

– са већом категоријом борца.

Рангирање ППБ :

1. По основу статуса ППБ – подносиоцу захтјева припада :

а) за сваког погинулог борца ………………………..100 бодова

2. Уколико је подносилац захтјева као ППБ уједно и РВИ истом припада :

а) РВИ прве категорије …………………………………. 20 бодова

б) РВИ друге категорије ……………………………….. 18 бодова

в) РВИ треће категорије ………………………………. 16 бодова

ц) РВИ четврте категорије……………………………… 14 бодова

д) РВИ пете категорије …………………………………. 12 бодова

ђ) РВИ шесте категорије ………………………………. 10 бодова

е) РВИ седме категорије………………………………… 8 бодова

ж) РВИ осме категорије ………………………………… 6 бодова

з) РВИ девете категорије ………………………………. 4 бода

и) РВИ десете категорије ………………………………. 2 бода

3. Уколико подносилац захтјева као ППБ и уједно РВИ остварује право на његу и помоћ истом

припада :

а) за први степен …………………………………………… 15 бодова

б) за други степен …………………………………………. 10 бодова

в) за трећи степен ………………………………………….. 5 бодова

4. Уколико подносилац захтјева као ППБ и уједно РВИ остварује право на ортопедски додатак

истом припада :

а) за први степен……………………………………………… 8 бодова

б) за други степен ……………………………………………. 6 бодова

в) за трећи степен ……………………………………………. 4 бода

г) за четврти степен ………………………………………….. 2 бода

5. Уколико подносиоц захтјева као ППБ и уједно РВИ остварује право на ортопедска и друга

помагала подносиоцу захтјева припада………………………15 бодова.

4

6. У колико је подносилац захтјева као ППБ био војно ангажован у рату истом припада :

а) борцу прве категорије ………………………………………..10 бодова

б) борцу друге категорије………………………………………..8 бодова

в) борцу треће категорије ………………………………………..6 бодова

г) борцу четврте категорије ………………………………………5 бодова

д) борвцу пете категорије ………………………………………..4 бода

ђ) борцу шесте категорије ……………………………………….3 бода

е) борцу седме категорије ………………………………………..2 бода

7. У случају истог броја бодова предност имају лица по следећем редослиједу:

– родитељи погинулог борца,

– подносилац захтјева којем је утврђен и статус РВИ,

– подносилац захтјева старијег датума рођења.

Члановима ППБ у смислу овог Пројекта сматрају се: чланови породице који имају признат

статус члана ППБ и примају породичну инвалиднину.

У поступку избора корисника, обезбједиће се сразмјерна заступљеност укупног броја РВИ

и чланова ППБ општине/града, с тим што ће се код избора чланова ППБ предност дати

родитељима погинулог борца у односу на остале чланове ППБ.

Право на бањску рехабилитацију у 2023. години немају лица која су то право користили

по Пројекту бањске рехабилитације министарства у претекле три године као и РВИ – ампутирци

и параплегичари који су бањску рехабилитацију користили путем Фонда здравственог

осигурања Републике Српске у истом периоду, у складу са правилником Фонда.

Надлежан орган општине/града приликом избора корисника из категорије РВИ, ће

извршити провјеру код Фонда здравственог осигурања Републике Српске да ли је подносилац

захтјева користио право на бањску рехабилитацију путем наведеног органа.

Министар може у оправданим случајевима да одобри кориштење бањске рехабилитације

и мимо процедуре и критерија утврђених Пројектом.

Рок за достављање писменог захтјева је 15 дана од дана објављивања у дневним

новинама „ГЛАС СРПСКЕ“, или од дана објављивања на огласној табли општине/града.

На основу поднесених захтјева, надлежни орган општине/града сачињава Листе изабраних

корисника у складу са овим Пројектом и Јавним позивом и то одвојено за РВИ и одвојено за ППБ.

Листа изабраних корисника треба да садржи: име и презиме, ЈМБГ, статус по основу којег

је извршен избор, број бодова и број корисника.

Надлежни орган општине/града ће Листе објавити на огласној табли и на исте се може

поднијети приговор у року од осам дана од дана објављивања. Надлежни орган општине/града ће

у року од осам дана од дана истека рока за приговор ријешити исте и сачинити своје коначне

листе корисника, те у року од три дана доставити Министарству Листе на сагласност, уз обавезу

достављања и ријешених приговора.

Министарство ће се, након разматрања Листа, те провјере поступка и начина одлучивaња

од стране општинских/градских органа, изјаснити о истој, односно дати сагласност на исту или ће

исту вратити надлежном органу ради отклањања недостатака.

По датој сагласности на Листу о избору корисника, Министарство ће донијети План

упућивања РВИ и чланова ППБ у изабране бањско-климатске установе са утврђеним терминима

смјена за све општине/град.

Након добијања сагласности и Плана упућивања од стране Министарства, надлежни орган

општине/града ће у складу са истим обавијестити кандидате о мјесту и времену, те називу

здравствене установе у коју се упућују поједини кандидати.

Надлежни орган општине/града ће списак упућених корисника у бање доставити

Министарству и бањској установи.

5

У случају да одабрани кандидат не буде, из било којих разлога, користио бању, надлежни

орган општине/града не може упутити лице које није изабрано по коначној листи без сагласности

Министарства.

Уколико надлежан орган општине/града упути кандидата који се не налази на коначној

листи без предходног одобрења министарства, Министарство неће сносити трошкове бањске

рехабилитације и исте ће сносити надлежни орган општине/града који га је и упутио.

Надлежни орган општине/града је дужан организовати одлазак и повратак корисника у

бањско-климатске установе.

4. Трошкови одласка и повратка падају на терет локалне заједнице или корисника.

Трошковe пратиоца плаћа корисник бањске рехабилитације.

5. Временски рок за реализацију Пројекта

Реализација Пројекта бањске-рехабилитације трајаће до 31. октобра 2023. године и

одвијаће се у смјенама сваких 10 дана по унапријед утврђеним списковима корисника.

Појединачан боравак корисника у бањско-климатским установама трајаће десет дана.

Надлежни орган општине/града је дужан да у року од 15 дана од завршетка бањске

рехабилитације за своје кориснике, достави извјештај Министарству о укупном броју корисника

који су користили бањску рехабилитацију.

М И Н И С Т А Р

Данијел Егић